skip to Main Content

Halvön

Mer stad närmare vattnet!

Arbetet med halvön i vattnet vid förlängningen av Rosenlunds­kanalen, norr om Järntorget, är i full gång. Ytan som ska anläggas är två hektar, vilket motsvarar ungefär fyra fotbollsplaner. När det är klart kommer halvön att fyllas med bostäder, kontor och ett levande kajstråk med butiker, restauranger med mera som gör halvön intressant att besöka.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om halvön. Vi kommer också löpande att publicera nyheter och artiklar som beskriver utvecklingen av ett av Göteborgs mest spektakulära projekt.

Välkommen till halvön på Masthuggskajen!


Vanliga frågor

Varför ska det byggas en halvö?

Under arbetet med detaljplanen prövades olika alternativ för att möta visionen om att öppna upp staden mot älven. Konklusionen blev att det var nödvändigt att skapa extra byggbar mark för att möjliggöra en bra plan. Det är också en konsekvens av att nedfarten till Götatunneln ligger där den gör och att man inte kan bygga på tunneltaket.

Halvön möjliggör ett sammanhängande kajstråk längs älven med koppling mellan Skeppsbron och Masthugget, liksom en bättre koppling med vattnet från Linnéområdet. Järntorget kommer därmed bli en ännu viktigare nod i innerstaden. I kommande etapper är planen att koppla kajstråket vidare västerut längs med älven.

Hur stor blir halvön?

Den får en totalyta på cirka 20 000 kvm, blir cirka 200 meter bred och kommer sträcka sig 100 meter ut i älven.

Hur byggs halvön?

Byggnationen är komplex med omfattande anläggningsarbeten i djupa, lösa leror. De involverade parterna har därför gått samman för att gemensamt ta fram en teknisk lösning som fungerar utifrån flera perspektiv. Grundläggningen av halvön sker genom byggnation av ett påldäck med kompletterande L-stöd i framkant. L-stödet tillverkas på land och lyfts sedan på plats.

L-stöden och krönbalken kommer tillsammans med underliggande grundläggning fungera som påkörningsskydd om något av de fartyg som trafikerar älven skulle få manöverproblem. Både L-stöd och påldäck kommer att pålas. Totalt kommer cirka 2 000 pålar att slås ned.

Finns det några särskilda risker med byggnationen som kan påverka närliggande område?

Vid pålning finns risk att jordmassan trängs undan och flyttas mot befintliga byggnader. För att undvika det används stålpålar istället för betongpålar i de mest riskfyllda områdena. Stålpålar tränger inte undan massa tack vare att de är ihåliga.

Hur säkras halvön mot översvämning?

Den nya halvön är ett exempel på hur gestaltning och skydd mot vattenmassor kan samspela.  Halvön gör att göteborgare och besökare kommer närmare vattnet. Samtidigt kommer den att fungera som ett naturligt och viktigt skydd mot högvatten och flöden av vatten från havet för resten av närområdet.

Fastigheterna på halvön byggs med golvnivåer som ligger på +2,8 meter över havsnivån och marken utanför anpassas så att den uppfyller stadens krav på tekniskt skydd.

Vad ska byggas på halvön?

Bostäder, kontor och verksamhetslokaler. Halvön kommer att betyda mycket för det kajstråk som kommer att förbinda Masthuggskajen med Skeppsbron och de centrala delarna av staden. Kajstråket ska vara en självklar plats för både möten och rekreation för såväl göteborgare som besökare.

Vem kommer att bygga?

Grundläggningsarbetet för hela halvön utförs av den danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB.

Halvön kommer att bestå av fyra fastigheter och allmän platsmark. Fastigheterna ägs av Stena Fastigheter, som bygger hyresrätter, lokaler för restauranger och caféer samt kontor och Riksbyggen som ska uppföra bostadsrätter. Elof Hansson Fastigheter bygger tillsammans med Alecta kontorshusen Global Business Gate.

Gator och allmän plats ägs och uppförs av exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Kommer det att bli något färjeläge på halvön?

Det finns i dagsläget inget beslut om färjetrafik till och från Masthuggskajen. Men i planeringen har det möjliggjorts för ett färjeläge på halvön med hänsyn till exempelvis, buller, väderskydd, cykelparkering och markhöjder.

Göteborgs Stad och Västtrafik genomför just nu en utredning av vilka platser utmed älven som har en hög potential för en attraktiv älvtrafik. Om Masthuggskajen visar sig vara en av dessa platser finns det en möjlighet till färjeläge på halvön, förutsatt att beslut fattas om en sådan investering.

Kommer framkomligheten för trafiken påverkas när halvön byggs?

Masthamnsbron har stängts av och all trafik – fotgängare, cyklister och fordonstrafik leds istället om via Pusterviksbron.

Tidplan

  • Juni 2022 – förberedande arbeten inför grundläggning startar
  • Sommaren 2022 – byggstart grundläggning
  • 2025 – byggstart kvarter
  • 2027 – första inflyttning
  • Omkring 2030 ska hela halvön stå klar

Nyheter

Jack Doran poserar vid byggplatsen.

”Utmaningarna är det som gör jobbet intressant”

Fem snabba med Jack Doran, projektingenjör på Aarsleff i Sverige, som just nu bygger halvön på Masthuggskajen. Vad är halvöns status just nu? – Just nu arbetar vi med två pålmaskiner - en på land och en ute i vattnet. Det…

Se hela nyheten

Bildspel: Invigning av Masthuggskajens öppna vägg

Lördagen den 22 april invigdes Masthuggskajens öppna vägg. På plats fanns bland andra gatukonstnären Jonathan ”Ollio” Josefsson. Han har målat graffiti sedan 1996, bland annat på Kommersen. – Det betyder jättemycket att få måla på en central plats där det…

Se hela nyheten

Guide: Så pratar du halvö-iska

Påla, muddra, sponta och schakta. Låter det som grekiska i dina öron? Bara lugn. Vi har skapat ett halvö-lexikon som hjälper dig att hänga med i tugget. BIM - Förkortning av Byggnadsinformationsmodellering. BIM innebär att man tar fram en virtuell…

Se hela nyheten

Byggkoncernen bakom halvön: ”Det finns vana och erfarenhet”

Nu syns konturerna av halvön i Göta älv. Hur hanterar danska Aarsleff det faktum att Göteborg är byggt på lera? Vi pratade med Lars Gustafsson och Viktor Bergsten – som…

Se hela nyheten

Första spadtaget för halvön har tagits

Efter år av planering, beslut och förberedelser är bygget av Masthuggskajens nya halvö igång. Klockan 12 idag sattes spaden i marken. I sann göteborgsanda bevittnades händelsen från båt. M/S Carl…

Se hela nyheten

Bygget av halvön går in i nästa fas

Danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff får det prestigefyllda uppdraget att bygga halvön på Masthuggskajen. Kontraktet är värt 1,3 miljarder och byggstart är beräknad till sommaren 2022. Halvön ska byggas i…

Se hela nyheten

Berättelser

Halvön del 1: Varför bygger vi en halvö i Göta älv?

ARTIKELSERIE: Vid Masthuggskajen ska en två hektar stor halvö byggas för att ge plats åt bostäder, kontor, restauranger, caféer och ett levande kajstråk. I denna artikelserie lyfter vi tankarna bakom initiativet. Nu växer Göteborg närmare vattnet. Men varför genom en…

Se hela berättelsen

Halvön del 2: Hur bygger vi en halvö?

ARTIKELSERIE: Vid Masthuggskajen ska en två hektar stor halvö byggas för att ge plats åt bostäder, kontor, skola, restauranger, caféer och ett levande kajstråk. I denna artikelserie lyfter vi tankarna bakom initiativet. Den konstgjorda halvön ska bli 200 meter bred…

Se hela berättelsen

Halvön del 3: ”Platsen på kajen intill vattnet är helt unik”

ARTIKELSERIE: Vid Masthuggskajen ska en två hektar stor halvö byggas för att ge plats åt bostäder, kontor, restauranger, caféer och ett levande kajstråk. I denna artikelserie lyfter vi tankarna bakom initiativet. På halvön byggs både bostadskvarter och kontorshus. Hur känns…

Se hela berättelsen
Back To Top