skip to Main Content

Bygg- och trafikinfo

Du som bor, verkar eller transporterar dig igenom området runt Masthuggskajen kan här hitta aktuell information om hur bygget påverkar dig. Här skriver vi om eventuella trafikstörningar, bullerarbeten och mycket mer.

Klicka på bannern så hittar du en karta som visar tjänster och service för dig som rör dig på Masthuggskajen just nu.

Aktuellt

Mark- och ledningsarbeten på Första Långgatan vår 2024

Första Långgatan byggs om till en grönare stadsgata med mer plats för gående och cyklister.

Just nu pågår ett omfattande ledningsarbete utmed Första Långgatans södra sida. Från april kommer arbeten pågå mellan Johannesplatsen och Nordhemsgatan.

Allteftersom ledningarna kommer på plats färdigställs gatan successivt med nya trottoarer, cykelbanor, växtbäddar, parkeringar med mera. Den södra sidan av Första Långgatan planeras bli helt klar under 2026.

Trafikomledning via Andra Långgatan i april
På grund av de arbeten som pågår leds bil- och cykeltrafiken tillfälligt om från Första Långgatan till Andra Långgatan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget samt mellan Värmlandsgatan och Nordhemsgatan. I maj öppnar Första Långgatan igen för trafik.

Bullrande arbeten i april
I april kommer spontarbete att pågå på sträckan mellan Värmlandsgatan och Nordhemsgatan. Det innebär högt buller under två dagar i vecka 16 och vecka 18.

Etapp 1 förväntas bli klar med färdiga ytskikt under april 2024. I början av april startar arbetena närmast fastigheten i etapp 2 och kommer pågå till hösten 2024. Etapp 3 startar med ledningsarbete i körbanan närmst spår i början av april 2024.

Markarbeten på Masthamnsgatan och Nordhemsgatan

Från den 21 mars till slutet av september 2024 kommer markarbeten att utföras på delar av Masthamnsgatan och Nordhemsgatan. Ytorna iordningställs med färdiga ytskikt, växtbäddar, träd, belysning och möblering.

Nödvändiga portar och garage kommer vara tillgängliga under perioden. Trafiken på Masthamnsgatan kommer förbi på den sida där arbete ej pågår. Passager för gående genom arbetsområdet kommer finnas och förändras allteftersom arbetena går framåt. I sista etappen stängs infarten från Järnvågsgatan till Masthamnsgatan permanent. Infart kommer istället ske från Nordhemsgatan.

 

Arbetet är indelat i etapper som delvis överlappar varandra:
Etapp lila: april
Etapp gul: april – maj
Etapp blå: juni – juli
Etapp orange: augusti – september

Kretslopp och Vatten utför VA-arbete vid Johannesplatsen mars–maj

Den 25 mars startar Kretslopp och Vatten ett VA-arbete vid Johannesplatsen och Isaac Béens plats för att höja kapaciteten och öka leveranssäkerheten på befintliga VA-ledningar. Arbetet planeras pågå till början av maj.

Arbetet kommer pågå vardagar klockan 07–19, med undantag av ett planerat nattarbete. Arbetena medför buller. Parkeringen vid Johannesplatsen tas i anspråk under perioden.

Nattarbete och påverkan på trafiken
Under en kortare period, cirka en vecka, kommer nattarbete att behöva göras när styrd borrning av ledning pågår. Nattarbetena planeras till andra veckan i april (v.15).

Under samma period som nattarbetena pågår kommer Johannesplatsen (anslutningsväg mellan Första Långgatan – Oskarsgatan) att stängas av. Trafiken leds då om via Barlastgatan och Värmlandsgatan.


Vid frågor eller synpunkter kontakta ansvariga för arbetet:
Göteborgs Stads byggledare:
Tord Björk, e-post: tord.bjork@kretsloppochvatten.goteborg.se

Entreprenörens platschef: Rolf Johansson, telefon: 0706-000 185

Arbetet innebär trafikomledning enligt blå pilar under cirka en vecka i april.

Emigrantvägen enkelriktas mot centrum, i mitten av mars

I mitten av mars startar ett ledningsarbete till den nya halvön vid Emigrantvägen. I samband med det kommer Emigrantvägen att enkelriktas för fordonstrafik i östgående riktning mellan Danmarksterminalen och Järntorgsmotet. Det innebär att all trafik till Danmarksterminalen leds via Fiskhamnsmotet. Gående och cyklister kommer kunna ta sig fram som vanligt åt båda håll på Emigrantvägen.

Trafikomläggningen kommer ligga kvar under överdäckningen av Götatunnelns ramper som startar till sommaren och håller på till våren 2026.

 

Infarten till Emigrantvägen från Järntorgsmotet stängs från mitten av mars och all trafik till Danmarksterminalen leds via Fiskhamnsmotet.

Arbeten vid Lagerhuset på Heurlins plats

Under våren och fram till hösten 2024 pågår ledningsarbete till den nya halvön och förberedande arbeten inför byggnation av Järnvågsparken. Lagerhusets terrass byggs om, marken justeras och ledningar läggs utmed husets sydvästra fasad.

Järnvågsparken kommer, när den är klar runt 2030, sträcka sig från Lagerhuset och fram till Järnvågsgatan och innehålla allt ifrån gräsytor, lekplats och sittplatser i solläge. Läs mer om områdets nya parker här.

Gatan utanför Lagerhuset har breddats för att göra plats för en tillfällig bussfil och hållplatsen vid biograf Draken har flyttat till sitt ursprungliga läge vid Järnvågen. Under våren pågår ledningsarbete och ombyggnad av terrass vid Lagerhuset.

Masthamnsbron stängd sedan augusti 2022.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjades i augusti 2022. För att möjliggöra det arbetet stängdes Masthamnsbron och trafiken leds nu om via Pusterviksbron.

 

Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron.

Omledning av gående och cyklister vid avstängning av Masthamnsbron.

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång.

Back To Top