skip to Main Content

Bygg- och trafikinfo

Du som bor, verkar eller transporterar dig igenom området runt Masthuggskajen kan här hitta aktuell information om hur bygget påverkar dig. Här skriver vi om eventuella trafikstörningar, bullerarbeten och mycket mer.

Trafik

Trafiksituationen under byggtiden – så här arbetar vi

Under tiden Masthuggskajen byggs och utvecklas så kommer samtliga trafikslag att påverkas i olika mån, under olika tidsperioder. Vi planerar fortlöpande för att samtlig trafik ska flyta så smidigt som möjligt under hela projektet. Av den anledningen samordnar vi oss också med kringliggande centrala utvecklingsprojekt som exempelvis Skeppsbron och Västlänken.

Då hela Masthuggskajen är ett projekt certifierat inom hållbart byggande så satsar vi självklart även på hållbart resande. Planen för området är utformad utifrån det politiskt satta målet att minska biltrafiken i Göteborg med 25% till 2035. För att underlätta ett hållbart resande på Masthuggskajen redan under byggtiden kommer framkomligheten för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik att prioriteras så långt det går. Det är också viktigt att näringslivets transporter ska kunna komma fram så smidigt och effektivt som möjligt.

Inspiration och tips för ett hållbart resande

För verksamheter, organisationer och företag i området erbjuder trafikkontoret i Göteborgs Stad inspirationsföreläsningar samt ger råd och tips. Dels för att enklare ta sig fram under byggtid men även för att lättare kunna ställa om till ett hållbart resande på lång sikt. Är ni intresserade av ett kostnadsfritt besök från trafikkontorets företagskommunikatör? Hör av er till: Anita Jisonsund,
073-910 29 64, anita.jisonsund@trafikkontoret.goteborg.se

Parkering

I dagsläget finns det ett överskott på parkeringsplatser i området runt Masthuggskajen. Överskottet kommer att leva kvar fram till år 2021. När projektet Masthuggskajen står färdigt kommer det i enlighet med politiska direktiv finnas något färre parkeringsplatser jämfört med idag.
Läs mer om trafikläget i Göteborgsregionen på daglig basis på www.trafikgoteborg.se

Buller

Buller under byggtiden – så här arbetar vi

Vissa arbeten kommer oundvikligen att medföra en del buller, periodvis under byggtiden. Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder för att minimera höga ljud så långt det är möjligt och ser alltid till att följa Naturvårdsverkets riktvärden för buller.

Cykling

Så här kommer det bli när allt är färdigbyggt
Det ska vara lätt att ta sig fram på cykel på Masthuggskajen både under byggtid och när det är färdigbyggt. Tydliga och säkra cykelbanor byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. Från Linné kommer det finnas cykelväg ända ned till vattnet. Dessutom satsar vi på cykelparkeringar och cykelpool på Masthuggskajen.

Så påverkas cykeltrafiken under byggtiden
Framkomligheten för cyklister kommer att prioriteras under byggtid och vi planerar löpande för att cyklister ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt. I perioder kommer vi av säkerhetsskäl att behöva leda om cykeltrafiken så att ingen ska bli skadad på grund av pågående byggnation. Det kan också hända att vägar måste stängas av och att cykeltrafiken behöver ledas om av den anledningen.

Kom gärna med idéer och synpunkter!
Vi är måna om att det fungerar så bra som möjligt för dig som cyklar under byggtiden. Därför vill vi gärna veta hur du upplever att det är att cykla på Masthuggskajen. Gå med i vår referensgrupp om du har idéer på förbättringar för cyklister i området genom att skicka ett mail till: cykelreferensgrupp.masthuggskajen@trafikkontoret.goteborg.se

Aktuellt

Masthamnsbron stängs 29 augusti.

Masthamnsbron stängs när grundläggningen av halvön påbörjas. Bron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag 5 september.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjas under augusti. För att möjliggöra det arbetet kommer Masthamnsbron att stängas och trafiken ledas om via Pusterviksbron intill.

Avstängningen kommer att ske i två etapper:

  • Måndag den 29 augusti 2022 stängs bron för bil- och kollektivtrafik.
  • Måndag 5 september 2022 stängs bron för fotgängare och cyklister.

Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron måndag 29 augusti.

Omledning av cyklister och fotgängare från och med måndag 5 september.

 

Frågor och svar

Fråga: Hur länge kommer Masthamnsbron att vara stängd?
Svar: 29 augusti 2022 stänger projekt Masthuggskajen bron under grundläggningsarbetet av halvön fram till sommaren 2025, sedan kan projekt Skeppsbrons arbeten komma att påverka framkomligheten på Masthamnsbron

Fråga: Varför måste Masthamnsbron stängas?
Svar: Vid arbetet med grundläggningen av halvön kommer det att vara mycket byggtrafik, vilket gör att det ut trafiksäkerhetssynpunkt inte är möjligt att hålla Masthamnsbron öppen.

Fråga: Gäller avstängningen även fotgängare och cyklister?
Svar: Masthamnsbron stängs av för all trafik och leds om via Pusterviksbron enligt orange hänvisning, även fotgängare och cyklister

Fråga: Hur kommer jag kunna ta mig fram?
Svar: Trafiken leds om via Pusterviksbron enligt orange skyltning samt orange hänvisning i marken för fotgängare och cyklister.

Högersvängen från E45 öppnar åter för trafik 13 juni.

Eter en tids avstängning kommer du återigen kunna svänga höger in mot Järntorget när du kommer på E45 västerifrån. Måndag den 13 juni öppnar högersvängen från E45 in till Järntorget för trafik.

 

Ny in-/utfart till P-hus Koffen.

All in- och utfart till parkeringshuset Koffen kommer att ske via Värmlandsgatan, från och med onsdag 18 maj.

 

Begränsad framkomlighet för biltrafik på Järnvågsgatan, från vecka 17 – sommaren 2022.

Måndag 25 april påbörjas ledningsarbeten på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet. Under arbetet begränsas framkomligheten för biltrafiken något då körfälten förflyttas i sidled. Det kommer dock alltid vara två körfält ut mot Emigrantvägen/Oskarsleden, minst ett körfält ned i Götatunneln samt två körfält in från Oskarsleden/Emigrantvägen.

Framkomligheten på gång- och cykelbanor påverkas först fram till sommaren.

 

Ledningsarbeten på Heurlins Plats: jan–mars 2022.

Måndagen den 10 januari startade ledningsarbeten på Heurlins Plats. Ledningsarbetet sträcker sig längs Folkets Hus östra fasad fram till Lagerhuset och beräknas i sin helhet att pågå i cirka 8 veckor. 

Trafikpåverkan

Infarten till Heurlins Plats från Järntorgsgatan stängs för fordonstrafik under arbetet. Det går inte att köra igenom Heurlins plats, man fortsätter på Emigrantvägen till stora Badhusgatan via Surbrunnsgatan. Utfarten från Heurlins Plats liksom busshållplatsen flyttas några meter i sidled mot Lagerhuset. P-platserna öster om Folkets Hus tas i anspråk under arbetet.

Gång- och cykelbanorna är öppna som vanligt, med bryggor över schakten. Cykelbanan på Järntorgsgatans västra sida blir något bredare och dubbelriktas för säkrare cykling.

Arbetet innebär buller från grävmaskiner och paddning när vi fyller igen schakten.

Ledningsarbeten på Första Långgatan. November 2021–februari 2022.

Från november 2021 till februari 2022 utför Göteborgs Stad ledningsarbeten på Första Långgatans norra sida, utmed fasaden, mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan.

Ledningsarbetet startar i korsningen Första Långgatan/Järnvågsgatan och avslutas vid Nordhemsgatan. Gång- och cykelbanan, liksom parkeringsplatser utmed gatan tas successivt i anspråk och återställs allteftersom arbetet går framåt. Där gång- och cykelbanan påverkas görs det plats för gående och cyklister i körbanan. Tillgängligheten till verksamheterna säkerställs genom tillfälliga bryggor till entréerna.

Under arbetet behöver gående, cyklister och bilar samsas på en mindre yta på denna sträcka, så vänligen ta hänsyn till varandra. I perioder kan biltrafiken behöva ledas om via gatorna intill. Orangea skyltar visar då bästa vägen fram.

 

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång.

Du som brukar gå och cykla över bron tar dig från oktober över på Masthamnsbron alldeles intill.

P-hus Snipan stänger den 30 september 2021.

För att möjliggöra stadsutvecklingen stängs P-hus Snipan, vid Första Långgatan, den 30 september, och därefter påbörjas inom kort rivningen av parkeringshuset. Snipan rivs i god tid för att tillgängliggöra marken så att den kan tas i anspråk för kommande byggprojekt i området.

De kunder som har haft parkeringstillstånd i P-hus Snipan har fått erbjudande om ersättningsplats i P-hus Koffen. Som en åtgärd för att väga upp tappet av besöksparkeringar kommer en ny parkering med 40 besöksparkeringar att etableras i korsningen Värmlandsgatan/Första Långgatan. Se kartan nedan för hänvisning. Då inte lika många parkerar i området för tillfället, är bedömningen att det även fortsatt kommer att finnas goda möjligheter att parkera.

Ledningsarbeten på Järnvågsgatan pågår till mars 2022.

Ledningsarbetena på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet förväntas pågå till mars 2022. Under arbetet begränsas framkomligheten för biltrafik då körfält på Järnvågsgatan tas i anspråk. Ingen körriktning stängs dock helt.

Biltrafiken från Norra Allégatan mot Linnégatan/Masthuggstorget leds om via Järntorgsgatan och Heurlins Plats då svängen vid Folkets Hus är stängd.

Ledningsarbetet på Järnvågsgatan har pågått i olika etapper sedan sommaren 2021 och planerades vara klart december 2021. Vi har dock hittat en hel del spännande i marken i form av arkeologiska fynd och annat som har gjort att arbetet dragit ut något på tiden.

 

 

Nordhemsgatan och del av Masthamnsgatan stängs för genomfart.

Från och med måndagen den 6 september 2021 stängs Nordhemsgatan för genomfart. Anledningen är de ledningsarbeten som pågår just nu på Masthamnsgatan och byggnationen av det nya bostadshuset på Nordhemsgatan. Gatan stängs för alla trafikslag tills vidare och trafiken leds om till gatorna intill.

Även delar av Masthamnsgatan är stängd för genomfart tills vidare på grund av ledningsarbete och husbyggnation, se karta nedan.

 

 

Biltrafik mot Järntorget får ändrad körväg – leds om från Fiskhamnsmotet. Från 25 mars 2021.

Från och med den 25 mars 2021 blir det förändringar för de trafikanter som kör på E45 i östgående riktning och som ska svänga av mot Järntorget. Högersvängen mot Järntorget vid Järntorgsmotet stängs och biltrafiken leds istället om från Fiskhamnsmotet via Emigrantvägen. Trafik mot Sahlgrenska sjukhuset kommer att ledas om via Östra Sänkverksgatan och vidare på Masthamnsgatan, Första Långgatan och Värmlandsgatan mot Linnéplatsen. Följ orangea skyltar på plats.

Anledningen till trafikomledningen är byggnationerna vid Masthamnsgatan. Högersvängen mot Järntorget stängs av säkerhetsskäl och förväntas öppna igen i våren 2022.

Klicka på kartorna nedan om du vill göra dem större!

 

För dig som ska från Masthuggskajen in mot centrum med bil så går det bra att svänga vänster vid Järntorgsmotet (istället för höger där det ju är avstängt), vidare på Emigrantvägen och in på Heurlins Plats förbi Lagerhuset. Korsa sedan Järntorgsgatan och kör rakt fram på Pusterviksgatan, Lilla Pusterviksgatan och sedan ut på Nya allén. Denna väg är inte skyltad med orange vägvisning, men är en möjlig väg för dig som ska från Masthuggskajen mot centrum med bil.

Omledning för tryggare cykling i området. Från november 2020.

Cykelbanan på Masthamnsgatan på sträckan mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan stängs från och med torsdag 26 november. Cyklister som ska mot centrum och Järntorget leds därmed om via Första Långgatan. Följ de orangea skyltarna och cykel-symbolerna på plats. Cykelbanan stängs av säkerhetsskäl, så att ingen ska bli skadad på grund av den pågående och kommande byggnationen på Masthamnsgatan. Cykelbanorna på Första Långgatan och Emigrantvägen – som kommer vara huvudstråken för cyklister när Masthuggskajen är färdigbyggt – är öppna som vanligt.

Back To Top