skip to Main Content

Bygg- och trafikinfo

Du som bor, verkar eller transporterar dig igenom området runt Masthuggskajen kan här hitta aktuell information om hur bygget påverkar dig. Här skriver vi om eventuella trafikstörningar, bullerarbeten och mycket mer.

Trafik

Trafiksituationen under byggtiden – så här arbetar vi

Under tiden Masthuggskajen byggs och utvecklas så kommer samtliga trafikslag att påverkas i olika mån, under olika tidsperioder. Vi planerar fortlöpande för att samtlig trafik ska flyta så smidigt som möjligt under hela projektet. Av den anledningen samordnar vi oss också med kringliggande centrala utvecklingsprojekt som exempelvis Skeppsbron och Västlänken.

Då hela Masthuggskajen är ett projekt certifierat inom hållbart byggande så satsar vi självklart även på hållbart resande. Planen för området är utformad utifrån det politiskt satta målet att minska biltrafiken i Göteborg med 25% till 2035. För att underlätta ett hållbart resande på Masthuggskajen redan under byggtiden kommer framkomligheten för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik att prioriteras så långt det går. Det är också viktigt att näringslivets transporter ska kunna komma fram så smidigt och effektivt som möjligt.

Inspiration och tips för ett hållbart resande

För verksamheter, organisationer och företag i området erbjuder trafikkontoret i Göteborgs Stad inspirationsföreläsningar samt ger råd och tips. Dels för att enklare ta sig fram under byggtid men även för att lättare kunna ställa om till ett hållbart resande på lång sikt. Är ni intresserade av ett kostnadsfritt besök från trafikkontorets företagskommunikatör? Hör av er till: Anita Jisonsund,
073-910 29 64, anita.jisonsund@trafikkontoret.goteborg.se

Parkering

I dagsläget finns det ett överskott på parkeringsplatser i området runt Masthuggskajen. Överskottet kommer att leva kvar fram till år 2021. När projektet Masthuggskajen står färdigt kommer det i enlighet med politiska direktiv finnas något färre parkeringsplatser jämfört med idag.
Läs mer om trafikläget i Göteborgsregionen på daglig basis på www.trafikgoteborg.se

Buller

Buller under byggtiden – så här arbetar vi

Vissa arbeten kommer oundvikligen att medföra en del buller, periodvis under byggtiden. Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder för att minimera höga ljud så långt det är möjligt och ser alltid till att följa Naturvårdsverkets riktvärden för buller.

Cykling

Så här kommer det bli när allt är färdigbyggt
Det ska vara lätt att ta sig fram på cykel på Masthuggskajen både under byggtid och när det är färdigbyggt. Tydliga och säkra cykelbanor byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. Från Linné kommer det finnas cykelväg ända ned till vattnet. Dessutom satsar vi på cykelparkeringar och cykelpool på Masthuggskajen.

Så påverkas cykeltrafiken under byggtiden
Framkomligheten för cyklister kommer att prioriteras under byggtid och vi planerar löpande för att cyklister ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt. I perioder kommer vi av säkerhetsskäl att behöva leda om cykeltrafiken så att ingen ska bli skadad på grund av pågående byggnation. Det kan också hända att vägar måste stängas av och att cykeltrafiken behöver ledas om av den anledningen.

Kom gärna med idéer och synpunkter!
Vi är måna om att det fungerar så bra som möjligt för dig som cyklar under byggtiden. Därför vill vi gärna veta hur du upplever att det är att cykla på Masthuggskajen. Gå med i vår referensgrupp om du har idéer på förbättringar för cyklister i området genom att skicka ett mail till: cykelreferensgrupp.masthuggskajen@trafikkontoret.goteborg.se

Aktuellt

8–26 februari 2021. Del av Masthamnsgatan stängs av.

Under perioden 8–26 februari behöver NCC helt stänga av den del av Masthamnsgatan som idag är enkelriktad, se röd markering på kartan nedan. Avstängning krävs under dessa veckor för montering av glasfasader. Arbetet ska inte innebära något buller, men kommer att utföras med stora maskiner som tredje man av säkerhetsskäl inte får gå i närheten av. Biltrafik, cykeltrafik och gångbanor stängs därför helt på denna del av gatan under den aktuella perioden.

 

December 2020–juni 2021. Projekt Västlänken utför förstärkningsarbeten på Götatunneln – norra röret stängs.

Mellan den 27 december och den 4 juni 2021 kommer Västlänkens deletapp Kvarnberget utföra förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra tunnelrör. Under arbetet stängs det norra röret, där trafiken i riktning mot Järntorget går. Trafiken dubbelriktas i det södra tunnelröret.

Framkomligheten för biltrafiken kommer att vara begränsad under pågående arbete och under högtrafik kommer det att bli köer. Avfarten västerut mot Järntorget stängs och det blir trångt vid Järntorgsmotet. Om du har möjlighet, välj att åka andra tider än under högtrafik, och gå och cykla om du kan.

Läs mer om hur arbetet påverkar trafiken på Trafik Göteborg

Karta: Trafik Göteborg

26 november 2020. Omledning för tryggare cykling i området.

Cykelbanan på Masthamnsgatan på sträckan mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan stängs från och med torsdag 26 november. Cyklister som ska mot centrum och Järntorget leds därmed om via Första Långgatan. Följ de orangea skyltarna och cykel-symbolerna på plats. Cykelbanan stängs av säkerhetsskäl, så att ingen ska bli skadad på grund av den pågående och kommande byggnationen på Masthamnsgatan. Cykelbanorna på Första Långgatan och Emigrantvägen – som kommer vara huvudstråken för cyklister när Masthuggskajen är färdigbyggt – är öppna som vanligt.

September 2020–januari 2021. Begränsad framkomlighet på Järntorgsgatan.

Ledningsarbetet till det nya hotellet startar på den östra sidan om Folkets Hus under första veckan i september. Då begränsas framkomligheten på Järntorgsgatan och infarten till Heurlins Plats stängs. Även parkeringsplatserna utanför biograf Draken tas i anspråk. Se karta nedan.

Augusti 2020 – januari 2021. VA- & ledningsarbeten till nya Hotell Draken.

Under vecka 34 startar Kretslopp och vatten ett ledningsarbete till det nya hotellet vid Folkets Hus. Ledningar dras mellan Järntorgsgatan och Järnvågsgatan på norra sidan av Folkets Hus och allt beräknas vara klart i januari 2021.

Arbetet innebär att ytterligare ytor tas i anspråk på Heurlins Plats. Gång- och cykel- liksom busstrafiken kommer påverkas i perioder. Orangea skyltar på plats kommer visa hur du tar dig fram.

 

Från 4 maj. Ny sträckning för bussgatan samt delvis avstängd parkering bakom Folkets Hus

Med anledning av hotell Drakens byggnation bakom Folkets Hus, kommer gatan samt parkeringsytan på Götatunnelns tak att spärras av. Detta innebär att en del parkeringsplatser försvinner och bussen får köra en annan väg.

Denna förändring gäller från den 4 maj till och med mars 2023.

 

Från vecka 12 – årsskiftet 2020/2021. Del av Nordhemsgatan stängs av

Nordhemsgatan stängs av mellan Masthamnsgatan och Andréegatan pga pågående byggnadsarbete. För att ta dig ut på Götaleden, välj väg via Östra Sänkverksgatan, två kvarter längre västerut.

2 mars 2020. Flytt av busshållplats Järnvågen

Busshållplatsen Järnvågen på E45:an flyttar i riktning mot stan, till Heurlins plats utanför Draken.

21 januari 2020. Byggarbete vid Masthamnsgatan

• Etablering av platskontor har gjorts på parkeringsplatsen längs med Masthamnsgatan. Denna etablering kommer att vara kvar till ca Q4 2021.

• Del av Masthamnsgatan (se karta) är enkelriktad för biltrafik, trafik tillåten från Järntorget och västerut. Masthamnsgatan kommer att vara enkelriktad fram till minst 2025. Cykeltrafik är endast tillåten i västlig riktning. Gatan är öppen för fotgängare.

• Pålning startar denna vecka och kommer att pågå till vecka 15. Pålningen medför en del buller.

• Under hela byggtiden, fram till årsskiftet 2022/23, kommer stora mängder transporter att pågå via Masthamnsgatan.

Back To Top