skip to Main Content

Bygg- och trafikinfo

Du som bor, verkar eller transporterar dig igenom området runt Masthuggskajen kan här hitta aktuell information om hur bygget påverkar dig. Här skriver vi om eventuella trafikstörningar, bullerarbeten och mycket mer.

Klicka på bannern så hittar du en karta som visar tjänster och service för dig som rör dig på Masthuggskajen just nu.

Aktuellt

Markarbeten på Första Långgatan hösten 2023

Under hösten fortsätter markarbetet på Första Långgatan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget (rosa markering på kartan nedan). På norra sidan görs fundament- och ytskiktarbeten och på den södra sidan kommer ledningsarbete att utföras. Marken runt den nya hållplatsen vid torget iordningsställs också inför att hållplatsen öppnar i december.

Bullrande arbeten i september
För att kunna lägga ledningarna behöver spont – en stödkonstruktion – slås ned för att hålla jordmassorna på plats. Arbetet innebär en hel del buller från maskinerna som arbetar. Spontningen startar den 11 september och förväntas pågå i cirka två veckor. Arbetet utförs vardagar mellan kl 7– 19.

Så här påverkas trafiken på Första Långgatan under hösten:

I östgående riktning mot centrum leds bil- och cykeltrafiken om via Andra Långgatan på sträckan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget. Trafiken vid Masthuggstorget flyttas under en period från torgets västra till torgets östra sida när arbetena runt den nya hållplatsen ska göras. In-/utfart till garaget på Första Långgatan hålls öppen. Trottoaren är öppen för gående på Första Långgatan.

I västgående riktning mot Stigberget leds biltrafiken om på Masthamnsgatan mellan Östra Sänkverksgatan och Johannesplatsen. Cyklister och gående kommer fram på Första Långgatan. Denna omledning är kvar åtminstone oktober ut.

Trafiken flyttas någon gång under september från Masthuggstorgets västra sida till den östra sidan. Garaget på Första Långgatan nås då fortsatt från torgets västra sida. Följ orange hänvisning på plats.

Göteborg Energi utför ledningsarbeten på Värmlandsgatan.

Från slutet av april fram till hösten kommer Göteborg Energi att ersätta gamla fjärrvärmeledningar på Värmlandsgatan. Arbetet kan påverka framkomligheten för bilar, cyklister och fotgängare i området och orsaka buller på kvällar och helger.

Vid frågor och funderingar, kontakta ansvariga för arbetet:
Projektledare Göteborg Energi: Jenny Nilsson, tel: 031-62 62 67

För mer information: Göteborg Energi markarbeten Värmlandsgatan

Masthamnsbron stängs 29 augusti.

Masthamnsbron stängs när grundläggningen av halvön påbörjas. Bron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag 5 september.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjas under augusti. För att möjliggöra det arbetet kommer Masthamnsbron att stängas och trafiken ledas om via Pusterviksbron intill.

Avstängningen kommer att ske i två etapper:

  • Måndag den 29 augusti 2022 stängs bron för bil- och kollektivtrafik.
  • Måndag 5 september 2022 stängs bron för fotgängare och cyklister.

Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron måndag 29 augusti.

Omledning av cyklister och fotgängare från och med måndag 5 september.

 

Frågor och svar

Fråga: Hur länge kommer Masthamnsbron att vara stängd?
Svar: 29 augusti 2022 stänger projekt Masthuggskajen bron under grundläggningsarbetet av halvön fram till sommaren 2025, sedan kan projekt Skeppsbrons arbeten komma att påverka framkomligheten på Masthamnsbron

Fråga: Varför måste Masthamnsbron stängas?
Svar: Vid arbetet med grundläggningen av halvön kommer det att vara mycket byggtrafik, vilket gör att det ut trafiksäkerhetssynpunkt inte är möjligt att hålla Masthamnsbron öppen.

Fråga: Gäller avstängningen även fotgängare och cyklister?
Svar: Masthamnsbron stängs av för all trafik och leds om via Pusterviksbron enligt orange hänvisning, även fotgängare och cyklister

Fråga: Hur kommer jag kunna ta mig fram?
Svar: Trafiken leds om via Pusterviksbron enligt orange skyltning samt orange hänvisning i marken för fotgängare och cyklister.

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång.

Du som brukar gå och cykla över bron tar dig från oktober över på Masthamnsbron alldeles intill.

Nordhemsgatan och del av Masthamnsgatan stängs för genomfart.

Från och med måndagen den 6 september 2021 stängs Nordhemsgatan för genomfart. Anledningen är de ledningsarbeten som pågår just nu på Masthamnsgatan och byggnationen av det nya bostadshuset på Nordhemsgatan. Gatan stängs för alla trafikslag tills vidare och trafiken leds om till gatorna intill.

Även delar av Masthamnsgatan är stängd för genomfart tills vidare på grund av ledningsarbete och husbyggnation, se karta nedan.

 

 

Omledning för tryggare cykling i området. Från november 2020.

Cykelbanan på Masthamnsgatan på sträckan mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan stängs från och med torsdag 26 november. Cyklister som ska mot centrum och Järntorget leds därmed om via Första Långgatan. Följ de orangea skyltarna och cykel-symbolerna på plats. Cykelbanan stängs av säkerhetsskäl, så att ingen ska bli skadad på grund av den pågående och kommande byggnationen på Masthamnsgatan. Cykelbanorna på Första Långgatan och Emigrantvägen – som kommer vara huvudstråken för cyklister när Masthuggskajen är färdigbyggt – är öppna som vanligt.

Back To Top