skip to Main Content

Bygg- och trafikinfo

Du som bor, verkar eller transporterar dig igenom området runt Masthuggskajen kan här hitta aktuell information om hur bygget påverkar dig. Här skriver vi om eventuella trafikstörningar, bullerarbeten och mycket mer.

Trafik

Trafiksituationen under byggtiden – så här arbetar vi

Under tiden Masthuggskajen byggs och utvecklas så kommer samtliga trafikslag att påverkas i olika mån, under olika tidsperioder. Vi planerar fortlöpande för att samtlig trafik ska flyta så smidigt som möjligt under hela projektet. Av den anledningen samordnar vi oss också med kringliggande centrala utvecklingsprojekt som exempelvis Skeppsbron och Västlänken.

Då hela Masthuggskajen är ett projekt certifierat inom hållbart byggande så satsar vi självklart även på hållbart resande. Planen för området är utformad utifrån det politiskt satta målet att minska biltrafiken i Göteborg med 25% till 2035. För att underlätta ett hållbart resande på Masthuggskajen redan under byggtiden kommer framkomligheten för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik att prioriteras så långt det går. Det är också viktigt att näringslivets transporter ska kunna komma fram så smidigt och effektivt som möjligt.

Inspiration och tips för ett hållbart resande

För verksamheter, organisationer och företag i området erbjuder trafikkontoret i Göteborgs Stad inspirationsföreläsningar samt ger råd och tips. Dels för att enklare ta sig fram under byggtid men även för att lättare kunna ställa om till ett hållbart resande på lång sikt. Är ni intresserade av ett kostnadsfritt besök från trafikkontorets företagskommunikatör? Hör av er till: Anita Jisonsund,
073-910 29 64, anita.jisonsund@trafikkontoret.goteborg.se

Parkering

I dagsläget finns det ett överskott på parkeringsplatser i området runt Masthuggskajen. Överskottet kommer att leva kvar fram till år 2021. När projektet Masthuggskajen står färdigt kommer det i enlighet med politiska direktiv finnas något färre parkeringsplatser jämfört med idag.
Läs mer om trafikläget i Göteborgsregionen på daglig basis på www.trafikgoteborg.se

Buller

Buller under byggtiden – så här arbetar vi

Vissa arbeten kommer oundvikligen att medföra en del buller, periodvis under byggtiden. Vi arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder för att minimera höga ljud så långt det är möjligt och ser alltid till att följa Naturvårdsverkets riktvärden för buller.

Cykling

Så här kommer det bli när allt är färdigbyggt
Det ska vara lätt att ta sig fram på cykel på Masthuggskajen både under byggtid och när det är färdigbyggt. Tydliga och säkra cykelbanor byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. Från Linné kommer det finnas cykelväg ända ned till vattnet. Dessutom satsar vi på cykelparkeringar och cykelpool på Masthuggskajen.

Så påverkas cykeltrafiken under byggtiden
Framkomligheten för cyklister kommer att prioriteras under byggtid och vi planerar löpande för att cyklister ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt. I perioder kommer vi av säkerhetsskäl att behöva leda om cykeltrafiken så att ingen ska bli skadad på grund av pågående byggnation. Det kan också hända att vägar måste stängas av och att cykeltrafiken behöver ledas om av den anledningen.

Kom gärna med idéer och synpunkter!
Vi är måna om att det fungerar så bra som möjligt för dig som cyklar under byggtiden. Därför vill vi gärna veta hur du upplever att det är att cykla på Masthuggskajen. Gå med i vår referensgrupp om du har idéer på förbättringar för cyklister i området genom att skicka ett mail till: cykelreferensgrupp.masthuggskajen@trafikkontoret.goteborg.se

Aktuellt

Ledningsarbeten på Emigrantvägen från 15 november 2021.

Måndagen den 15 november startar Göteborgs Stad ledningsarbeten på Emigrantvägen i höjd med Lagerhuset. Ledningsarbetet beräknas i sin helhet att pågå i cirka tre veckor.

Från den 15 november och cirka en vecka framåt kommer en schakt att grävas över Emigrantvägen. Under denna period är fordonstrafiken helt avstängd i båda riktningarna. Trafiken leds då om via Heurlins Plats och Pusterviksbron. Trafik till Lagerhuset och p-platserna på Skeppsbron kör vidare utmed Rosenlundskanalen mot målpunkten, se karta nedan. Orangea skyltar visar vägen fram.

Gång- och cykelbanan på Emigrantvägen och förbi Lagerhuset är öppen som vanligt.

Lagerhusets lastbrygga kommer vara tillgänglig från någon av de två sidorna under hela arbetet. Cykelstället vid Lagerhusets norra sida flyttas tillfälligt till parkeringens södra sida.

Arbetet innebär buller från grävmaskiner, vilket kommer låta ungefär lika mycket som omkringliggande trafik.

 

Ledningsarbeten på Första Långgatan. Från 17 november 2021.

Onsdagen den 17 november återupptas ledningsarbetet på Första Långgatans norra sida, utmed fasaden, mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan. Ledningsarbetet planeras pågå i olika etapper fram till januari 2022.

Ledningsarbetet startar i korsningen Första Långgatan/Järnvågsgatan och avslutas vid Nordhemsgatan. Gång- och cykelbanan, liksom parkeringsplatser utmed gatan tas successivt i anspråk och återställs allteftersom arbetet går framåt. Där gång- och cykelbanan påverkas görs det plats för gående och cyklister i körbanan. Tillgängligheten till verksamheterna säkerställs genom tillfälliga bryggor till entréerna.

Under arbetet behöver gående, cyklister och bilar samsas på en mindre yta på denna sträcka, så vänligen ta hänsyn till varandra. I perioder kan biltrafiken behöva ledas om via gatorna intill. Orangea skyltar visar då bästa vägen fram.

 

Yttre Järnvågsbron monteras ned. Från den 4 oktober.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång.

Du som brukar gå och cykla över bron tar dig från oktober över på Masthamnsbron alldeles intill.

P-hus Snipan stänger den 30 september 2021.

För att möjliggöra stadsutvecklingen stängs P-hus Snipan, vid Första Långgatan, den 30 september, och därefter påbörjas inom kort rivningen av parkeringshuset. Snipan rivs i god tid för att tillgängliggöra marken så att den kan tas i anspråk för kommande byggprojekt i området.

De kunder som idag har parkeringstillstånd i P-hus Snipan fick innan sommaren information och erbjudande om ersättningsplats i P-hus Koffen. Som en åtgärd för att väga upp tappet av besöksparkeringar kommer en ny parkering med 40 besöksparkeringar att etableras i korsningen Värmlandsgatan/Första Långgatan. Se kartan nedan för hänvisning. Då inte lika många parkerar i området för tillfället, är bedömningen att det även fortsatt kommer att finnas goda möjligheter att parkera.

Arbeten begränsar framkomligheten för biltrafik vid Järntorget. Hösten 2021.

Måndagen den 4 oktober startar etapp 5 av det ledningsarbete som pågår på Järnvågsgatan under hösten. Arbetet innebär begränsad framkomlighet och omledningar i olika etapper, framförallt för biltrafiken i området. Hela ledningsarbetet på Järnvågsgatan förväntas vara klart i december.

Detta gäller under etapp 5 från den 4 oktober: Biltrafiken från Norra Allégatan mot Linnégatan/Masthuggstorget leds om via Järntorgsgatan och Heurlins Plats då svängen vid Folkets Hus stängs. Orangea hänvisningsskyltar på plats visar vägen. Ett körfält är öppet i vardera riktning förbi Järntorget och Olof Palmes Plats. Vägarna är därmed öppna men med begränsad framkomlighet, så räkna med att köer kan uppstå här.

Gång- och cykelbanorna vid Järntorget återställs och är öppna som vanligt igen i denna etapp.

Kan du cykla eller gå kommer du och andra smidigare fram. Cykelbanan kommer hållas öppen under hela perioden.

Tips: Du som kommer från Linnégatan och ska ut på E45 i östlig riktning. Sväng vänster på Prinsgatan och vidare höger ned på Värmlandsgatan så kommer du snabbare fram. Orangea skyltar visar vägen.

 

Från 6 september 2021. Nordhemsgatan stängs för genomfart.

Från och med måndagen den 6 september stängs Nordhemsgatan för genomfart. Anledningen är de ledningsarbeten som pågår just nu på Masthamnsgatan och den kommande byggnationen av det nya bostadshuset på Nordhemsgatan öster om p-hus Snipan. Nordhemsgatan stängs för alla trafikslag tills vidare och trafiken leds om till gatorna intill.

P-hus Snipans in- och utfart kommer att finnas kvar på p-husets östra sida och nås från Första Långgatan. Från Masthamnsgatan är tillfarten stängd.

 

Juni 2021. Förändrade infarter till p-hus Koffen och p-hus Snipan

Från och med den 28 juni flyttar infarten till p-hus Koffen till samma ställe som dagens utfart. Ytan där infarten är idag stängs av för ledningsarbeten, som pågår under sommaren och hösten. Infarten kommer vara kvar i sitt nya läge tillsvidare. Så småningom får infarten till p-hus Koffen ett nytt permanent läge från Värmlandsgatan, mittemot Göteborgs auktionsverk.

P-hus Snipans västra in- och utfart stängs också på grund av ledningsarbetet. Kunder till p-hus Snipan hänvisas fram till hösten till den östra in- och utfarten.

Koffen är det p-hus som kommer finnas kvar i området när Masthuggskajen är färdigbyggt. Tillsammans med två nybyggda parkeringsanläggningar kommer det erbjuda parkeringsplatser till framtida besökare.

Klicka på bilden om du vill göra den större!

Juni 2021. Arbeten begränsar framkomligheten för bil på Första Långgatan.

Från den första veckan i juni sätter vi nya kontaktledningsstolpar på Första Långgatan för framtidens spårvagnstrafik. Arbetet innebär att ett körfält i västlig riktning tas i anspråk på Första Långgatan, mellan Nordhemsgatan och Sänkverksgatan. Vänstersvängen in på Värmlandsgatan från Första Långgatan stängs för biltrafik som kommer från Järntorget.

Arbetet beräknas pågå i tre veckor. Följ orangea skyltar på plats så kommer du tryggt och säkert fram. Gående och cyklister tar sig fram som vanligt.

Klicka på bilden om du vill göra den större!

Från 10 maj – hösten 2021. Ledningsarbeten vid p-hus Snipan.

På Masthamnsgatan vid p-hus Snipan påbörjar trafikkontoret ledningsarbeten med planerad start den 10 maj. Arbetet kommer pågå från och till fram till hösten 2021. Framkomligheten kan vara något begränsad i perioder, men gatan kommer att vara öppen där arbetet pågår och tillgängligheten till p-huset påverkas inte.

April 2021 – våren 2022. Ledningsarbeten och förbättringar för kollektivtrafiken.

I slutet av april startar Göteborgs Stad ledningsarbeten till de nya husen som växer fram på Masthuggskajen. Under året förbereds också för fler busshållplatser vid Olof Palmes Plats. Järntorget ska bli en mer samlad knutpunkt för kollektivtrafik med kortare restid till Stenpiren och Brunnsparken. För att få plats med de nya hållplatserna kommer några av träden vid Olof Palmes Plats att behöva tas ned.

Arbetena begränsar framkomligheten framförallt för bilresor på:

  • Första Långgatan
  • Masthamnsgatan
  • Nordhemsgatan
  • Järntorgsgatan
  • Järnvågsgatan
  • Olof Palmes Plats

Du ska alltid kunna ta dig fram i området när vi bygger. I perioder kommer det dock vara trängre och vi behöver leda om trafiken. En ny väg byggs på Heurlins Plats för att förbättra framkomligheten.

Orangea skyltar kommer att visa vägen när vi leder om. Cyklister, gående och kollektivtrafik har företräde under byggtiden, så välj gärna något av dessa färdmedel om du har möjlighet. Då kommer du och andra lättare fram – och du gör en insats för miljön och din egen hälsa.

Kartan visar planerade arbeten 2021. Klicka på bilden om du vill göra den större!

 

Från 25 mars 2021. Biltrafik mot Järntorget får ändrad körväg – leds om från Fiskhamnsmotet

Från och med den 25 mars blir det förändringar för de trafikanter som kör på E45 i östgående riktning och som ska svänga av mot Järntorget. Högersvängen mot Järntorget vid Järntorgsmotet stängs och biltrafiken leds istället om från Fiskhamnsmotet via Emigrantvägen. Trafik mot Sahlgrenska sjukhuset kommer att ledas om via Östra Sänkverksgatan och vidare på Masthamnsgatan, Första Långgatan och Värmlandsgatan mot Linnéplatsen. Följ orangea skyltar på plats.
Anledningen till trafikomledningen är byggnationerna vid Masthamnsgatan. Högersvängen mot Järntorget stängs av säkerhetsskäl och förväntas öppna igen i början av 2023.

 

Klicka på kartorna nedan om du vill göra dem större!

 

För dig som ska från Masthuggskajen in mot centrum med bil så går det bra att svänga vänster vid Järntorgsmotet (istället för höger där det ju är avstängt), vidare på Emigrantvägen och in på Heurlins Plats förbi Lagerhuset. Korsa sedan Järntorgsgatan och kör rakt fram på Pusterviksgatan, Lilla Pusterviksgatan och sedan ut på Nya allén. Denna väg är inte skyltad med orange vägvisning, men är en möjlig väg för dig som ska från Masthuggskajen mot centrum med bil.

December 2020 – september 2021. Projekt Västlänken utför förstärkningsarbeten på Götatunneln – norra röret stängs.

Från den 27 december och till och med september 2021 kommer Västlänkens deletapp Kvarnberget utföra förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra tunnelrör. Under arbetet stängs det norra röret, där trafiken i riktning mot Järntorget går. Trafiken dubbelriktas i det södra tunnelröret.

Framkomligheten för biltrafiken kommer att vara begränsad under pågående arbete och under högtrafik kommer det att bli köer. Avfarten västerut mot Järntorget stängs och det blir trångt vid Järntorgsmotet. Om du har möjlighet, välj att åka andra tider än under högtrafik, och gå och cykla om du kan.

Läs mer om hur arbetet påverkar trafiken på Trafik Göteborg

Karta: Trafik Göteborg. Klicka på kartan om du vill göra bilden större!

26 november 2020. Omledning för tryggare cykling i området.

Cykelbanan på Masthamnsgatan på sträckan mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan stängs från och med torsdag 26 november. Cyklister som ska mot centrum och Järntorget leds därmed om via Första Långgatan. Följ de orangea skyltarna och cykel-symbolerna på plats. Cykelbanan stängs av säkerhetsskäl, så att ingen ska bli skadad på grund av den pågående och kommande byggnationen på Masthamnsgatan. Cykelbanorna på Första Långgatan och Emigrantvägen – som kommer vara huvudstråken för cyklister när Masthuggskajen är färdigbyggt – är öppna som vanligt.

Från 4 maj 2020. Ny sträckning för bussgatan samt delvis avstängd parkering bakom Folkets Hus

Med anledning av hotell Drakens byggnation bakom Folkets Hus, kommer gatan samt parkeringsytan på Götatunnelns tak att spärras av. Detta innebär att en del parkeringsplatser försvinner och bussen får köra en annan väg.

Denna förändring gäller från den 4 maj till och med mars 2023.

Klicka på kartan om du vill göra bilden större!

2 mars 2020. Flytt av busshållplats Järnvågen

Busshållplatsen Järnvågen på E45:an flyttar i riktning mot stan, till Heurlins plats utanför Draken.

21 januari 2020. Byggarbete vid Masthamnsgatan

• Etablering av platskontor har gjorts på parkeringsplatsen längs med Masthamnsgatan. Denna etablering kommer att vara kvar till ca Q4 2021.

• Del av Masthamnsgatan (se karta) är enkelriktad för biltrafik, trafik tillåten från Järntorget och västerut. Masthamnsgatan kommer att vara enkelriktad fram till minst 2025. Cykeltrafik är endast tillåten i västlig riktning. Gatan är öppen för fotgängare.

• Pålning startar denna vecka och kommer att pågå till vecka 15. Pålningen medför en del buller.

• Under hela byggtiden, fram till årsskiftet 2022/23, kommer stora mängder transporter att pågå via Masthamnsgatan.

Back To Top