skip to Main Content

Frågor & svar

ALLMÄNNA FRÅGOR

Var kan man hitta information om Masthuggskajen?

Förutom här på masthuggskajen.se kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan också följa oss i våra sociala medier – Facebook och Instagram och LinkedIn.

Hur går samarbetet kring Masthuggskajen till och vilka är inblandade i projektet?

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, Folkets Hus, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stads Parkering, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, Nordr och Älvstranden Utveckling AB. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt certifieringssystemet Citylab för hållbar stadsutveckling.

När kommer området att vara klart?

De första kontorshyresgästerna flyttade in under 2022 och de första boende flyttar in under 2024. Hela området planeras att stå klart omkring 2030.

Vad särskiljer Masthuggskajen från andra nybyggda områden?

Masthuggskajen vilar på en lång historia. Området är och har alltid varit en central plats i staden där kultur och mångfald frodas. Nya Masthuggskajen kommer fortsatt vara ett område präglat av puls och kulturell dynamik. En plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt. Där spännande verksamheter blandas och samsas med restauranger, affärer, folkliv och kultur. Dessa värden vill konsortiet bygga vidare på och utveckla.

OM BOENDE

Kan man anmäla sitt intresse redan nu om man är intresserad av en nybyggd lägenhet i området?

Du som är intresserad av att bo på Masthuggskajen kan redan nu kontakta aktörerna som bygger lägenheter i området för att anmäla ditt intresse – Riksbyggen, Stena Fastigheter och Nordr.

Hur många nya bostäder kommer att byggas på Masthuggskajen?

Totalt kommer det byggas cirka 1 300 nya bostäder i området.

Kommer det att byggas studentlägenheter i Masthuggskajen?

Inom detaljplanen finns möjligheter att uppföra studentlägenheter på Masthuggskajen. I de fastigheter som byggs just nu finns inga studentlägenheter planerade.

Kommer boende och arbetande i närområdet att påverkas av områdets förändring?

En ny stadsbild kommer att växa fram med ett utvecklat utbud av affärer, service, nöjen, kultur, arbetsplatser och boende. En dynamisk variation mellan lägre och högre byggnader, gator och torg. Ambitionen är att bygga en livlig, spännande och trygg ny del av staden som bygger vidare på atmosfären som redan finns i Linnéstaden, Haga och på Långgatorna.

Kommer det finnas olika prisnivåer på de nybyggda bostäderna?

Ett av hållbarhetsmålen för området är att alla göteborgare ska ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen. Det innebär att Masthuggskajen ska innehålla bostäder med stor variation av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och prisnivåer.

Hur hanteras förskolefrågan i området?

I området planeras det för två stycken förskolor med plats för 10–12 avdelningar. Detta motsvarar områdets beräknade behovsökning av förskoleplatser.

Skolfrågor hanteras utanför planområdet och Göteborgs Stad har arbetat fram en övergripande plan avseende skolutbyggnad över hela staden.

Hur höga blir husen?

Det varierar, men de flesta byggnaderna kommer att bli mellan 8 och 16 våningar höga. Några fastigheter kommer att bli 26 våningar och Hotel Draken är 33 våningar högt.

Varför byggs det höga hus?

I en stad med ambition att förtäta och skapa en levande innerstad är det nödvändigt att bygga på höjden för att skapa plats för fler människor som ska bo, arbeta och besöka området. Högre hus ger också bättre ekonomiska möjligheter till utveckling av allmänna platser.

OM VERKSAMHETER I OMRÅDET

Hur mycket av området blir nya verksamhetslokaler?

För att skapa en levande stadsdel vill vi utöver boende locka många besökare till området. Därför kommer nästan hälften av de nybyggda ytorna att bestå av lokaler avsedda för butiker, restauranger, kontor, lokala verksamheter och kultur.

Hur har ni lyssnat in människor/organisationer som bor/är verksamma i området om hur de vill utforma området?

Redan 2011 startade konsortiet ett dialogarbete om Masthuggskajen. Ambitionen var att involvera invånarna i utformningen av området. Bland annat har det genomförts workshops, intervjuer och digitala enkäter med verksamhetsägare, boende i närområdet, fastighetsägare och intresseorganisationer. Resultatet fungerar som beslutsunderlag i utvecklingen av Masthuggskajen.

Hur jobbar ni för att näringsidkare i området som är viktiga för platsens liv idag också ska få bli en del av det nya?

Konsortiets ambition är att bygga vidare på det levande och befintliga kulturliv som idag finns i området. Tillsammans med handeln är det en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för både boende och besökare. I detta arbete har det genomförts workshops med områdets nuvarande näringsidkare inom både kultur, restaurang och handel. Deras erfarenheter, kunskaper och tankar om framtiden har varit en viktig del i processen att utveckla den nya stadsdelen.

Vad för typ av verksamheter kommer man i framtiden att få se i området?

Konsortiet arbetar för att skapa en attraktiv mix av butiker, verksamheter, service och kultur som skapar ett innehåll  som tillgodoser olika intressen och behov, för såväl boende och arbetande som besökande i området.

Vart vänder man sig om man vill etablera en verksamhet i området?

Man kan vända sig direkt till fastighetsutvecklarna Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Nordr eller Stena Fastigheter Göteborg.

Vad har hänt med Kommersen?

Kommersen var länge en mötesplats för människor med olika bakgrund. I byggnaden har Kommersen Loppmarknad haft sin verksamhet och utvändigt har det varit en levande och tillåtande yta för gatukonst.

Byggnaden, som var i väldigt dåligt skick, revs våren 2022 och kommer så småningom ge plats åt nya Masthuggsparken. Kommersen Loppmarknad planerar att öppna i nya lokaler på Lindholmen.

Det pågår samtidigt ett arbete med att se över möjligheterna för att Kommersens funktion ska finnas kvar på Masthuggskajen även i framtiden, men i ny byggnad på annan plats.

Kommersens funktion som så kallad öppen vägg tillgodoses just nu istället på det 128 meter långa byggplanket vid halvön. Här är vem som helst välkommen att uttrycka sig i text och bild.

OM HÅLLBARHET

Hur är Masthuggskajen en del av Citylab?

Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Genom initiativet Citylab stöttar Sweden Green Building Council stadsutvecklingsprojekt i hållbart byggande. Masthuggskajen medverkar i Citylab som är ett forum där experter och olika stadsutvecklingsprojekt delar kunskap och erfarenheter. Citylab arbetar även med att ta fram hållbarhetsprogram. I november 2018 blev Masthuggkajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering för planeringsfasen. Något vi är mycket stolta över.

Läs Masthuggskajens hållbarhetsprogram här.

Hur är Masthuggskajen en del av Sharing Cities?

Södra Älvstranden, där Masthuggskajen ingår, är ett testområde för Sharing Cities Göteborg. Här kommer vi bland annat genom levande gatuplan att testa olika typer av tjänster inom delnings- och cirkulär ekonomi. Det betyder verksamheter som bygger på att dela, hyra, byta, låna, återanvända och liknande. Vår medverkan i Sharing Cities kommer att bidra till att det blir lätt att leva hållbart på Masthuggskajen.

På vilket sätt byggs Masthuggskajen för en mer hållbar livsstil?

För ett ökat välbefinnande för människor vill konsortiet bygga en grön stadsdel med trivsamma utemiljöer och ett bra mikroklimat. I det arbetet ingår att skapa attraktiva mötesplatser och en socialt blandad stadsbild med levande gator, torg, bostäder och kontor, lokala verksamheter och kultur. Masthuggskajen ska stödja människors möjligheter att kunna leva hållbart. All bebyggelse och samtliga energisystem ska ha en låg miljöpåverkan vad gäller dagvattenhantering, energianvändning, och kretslopp. Vi möjliggör ett minimalt klimatavtryck för alla som lever och verkar här, bland annat genom förnybar energi och hållbara kretsloppslösningar. Det finns också en vilja att göra det enkelt att röra sig i området och främja transporter med lågt klimatavtryck.

Vilka krav ställs på er som byggaktörer att bygga miljösmart?

Masthuggskajen byggs utifrån Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande. Det ställer bland annat krav på att stadsdelen ska byggas ur de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Då det är flera byggaktörer inblandade tillsammans med staden så optimeras även miljön mellan husen, närliggande befintliga fastigheter och deras verksamheter i enlighet med hållbarhetsdirektiven.

OM INFRASTRUKTUR

Vad händer med de stora parkeringsytorna som finns i området?

De stora parkeringsytorna kommer att bebyggas med bostäder, verksamheter och parker. Parkeringsbehovet kommer att lösas i tre parkeringsanläggningar: en i väster, en i centrala delen av området, och en i östra delen av Masthuggskajen. I övrigt följer konsortiet Göteborgs Stads avsiktsförklaring ”Grön transportplan för Norra Masthugget”. Det kommer att finnas färre parkeringar på fler människor när området Masthuggskajen är färdigbyggt. Ambitionen är att fler ska välja cykel, kollektivtrafik eller gång.

Hur påverkas trafiken av byggnationen i området?

Trafiken i området kommer att påverkas under byggtiden. Vi planerar fortlöpande för att trafiken ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt. Gående, cyklister och kollektivtrafik kommer att prioriteras så långt det går. När Första Långgatan, Masthamnsgatan och Järntorgsgatan byggs om kommer dock framkomligheten påverkas för flera trafikslag. I perioder kommer även biltrafiken vid Järntorgsmotet och på E45:an att påverkas. Vi kommer informera löpande om hur byggnationen påverkar trafiken under Bygg- och trafikinfo här på masthuggskajen.se.

Hur ser planen för trafiken ut?

Ambitionen är ett grönare Masthuggskajen med mer plats för människor att mötas och umgås. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar ska knyta ihop staden och vattnet.

Tydliga och säkra cykelstråk byggs därför utmed Första Långgatan och Emigrantvägen och gatorna inne i området och ut mot vattnet utformas på de gåendes villkor. De större vägarna för bil- och kollektivtrafik kommer fortsatt att finnas kvar men byggs om för att få en effektivare kollektivtrafik och bättre passa in i den nya stadsbilden.

Vilka förbättringar görs för kollektivtrafiken?

Järntorget, som redan idag är en stor knutpunkt, kommer att bli en mer samlad hållplats som gör det lättare att byta mellan buss och spårvagn. På Järntorget/Olof Palmes plats/Södra Allégatan kommer det att byggas separata bussfiler för att öka framkomligheten för bussarna. Här kommer stadsbussarna att gå och angöra.

Expressbussarna kommer att angöra i anslutning till av- och påfartsramperna till E45, vilket kortar restiderna och minskar riskerna för köbildning för bussarna i rusningstrafik.

Även hållplats Masthuggstorget blir en mer samlad hållplats med smidigare på- och avstigning.

Hur kommer det bli för cyklister när det är färdigbyggt?

Det ska vara lätt att ta sig fram på cykel på Masthuggskajen. Tydliga och säkra cykelbanor byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. Dessutom satsar vi på gott om cykelparkeringar och Styr & Ställ på Masthuggskajen.

OM KVARTER, STRÅK OCH ALLMÄN PLATS

Hur skapas trygghet och säkerhet på Masthuggskajen?

Framförallt genom att skapa liv och rörelse dygnet runt. En förutsättning för detta är att bygga en blandad bebyggelse med både handel, kontor och bostäder. I området kommer det också att finnas gott om kvällsöppna verksamheter som till exempel restauranger, barer, nöjen och kulturverksamheter. Folklivet kommer att vara aktivt under många timmar på dygnet. Även ett belysningsprogram som skapar ökad trygghet arbetas fram för området.

Kommer det att tillföras mer grönska när området byggs ut?

När utbyggnaden av Masthuggskajen är klar kommer det att finnas dubbelt så många träd där som det gör idag (cirka 360 jämfört med cirka 180), och två nya parker. En större – Järnvågsparken – som byggs på överdäckningen av Götatunneln där det idag är parkeringsplatser. Och en mindre – Masthuggsparken – som ansluter i norr till Masthuggstorget där Kommersen tidigare låg.

Målet är ett grönare Masthuggskajen. Vi har höga ambitioner att skapa en hållbar stadsdel. För att säkerställa att träd och växter får ta plats i en annars relativt tät stadsmiljö har vi arbetat med så kallad grönytefaktor på allmän plats på Masthuggskajen.

Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation och ta vara på regnvatten i en byggd miljö. Syftet är att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, goda växtbäddar, ökad biologisk mångfald liksom attraktiva ytor för vistelse och rekreation.

Var kommer de nya parkerna att ligga och vad kommer de att innehålla?

Den nya stadsdelsparken, Järnvågsparken på cirka 6 000 kvm, byggs på överdäckningen av Götatunneln, där det idag är parkeringsplatser. Det skapar nivåskillnader som möjliggör sittplatser i solläge, klätterlek och utsiktsplats. Parken kommer att innehålla träd och annan grönska samt en gräsyta för lek, bollspel, picknick, vila och häng i soliga lägen. Den ska också kunna ta hand om regnvatten, så kallat dagvatten, i vissa delar. I anslutning till parken finns Lagerhuset med aktiviteter och med servering såväl ute som inne.

Planerad byggstart för stadsdelsparken är omkring 2030.

Masthuggsparken, på cirka 2 000 kvm, kommer att ligga norr om Masthuggstorget och kopplar samman torget med den nya spårvagnshållplatsen. Det blir en grön oas för lugnt vardagsliv med sittplatser i solläge. Men också för spontana aktiviteter som bollspel, lek samt picknick. Parken ska kunna ta hand om skyfall och kommer därför att vara skålad.

Planerad byggstart för Masthuggsparken är 2027.

Back To Top