skip to Main Content

Hållbarhet

Mer plats för människan

Masthuggskajen ska bli en levande stadsdel med gångstråk och ytor som inbjuder till folkliv och möten. En hållbar plats där människor kan bo, leva och trivas. Vi satsar därför på att skapa gator, torg, bostäder och arbetsplatser som ger plats till en brokig och spännande blandning av lokala verksamheter, restauranger och ställen där kulturen står i centrum och kan utvecklas.

Lätt att leva klimatsmart

På Masthuggskajen ska det vara enkelt att leva ett gott liv, både för människa och miljö. Vi implementerar därför smarta lösningar för återbruk och skapar gynnsamma förhållanden för nya koncept inom delningsekonomi. Vi satsar på ett brett utbud av hållbart resande,
bland annat genom lånecyklar, effektiv kollektivtrafik och bilpooler i områdets tre parkeringshus. Bra cykelparkeringar prioriteras på såväl gatumark som inne i fastigheterna. All bebyggelse och samtliga energisystem ska ha en låg miljöpåverkan vad gäller dagvattenhantering, energianvändning, och kretslopp. Detta möjliggör ett lågt klimatavtryck för alla som lever och verkar här.

Redan i framkant

Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbart byggande. I november 2018 blev Masthuggskajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering. Citylab är ett forum där experter och olika stadsutvecklingsprojekt delar kunskap och erfarenheter. Citylab arbetar även med att ta fram hållbarhetsprogram. Läs Masthuggskajens hållbarhetsprogram här.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Det ambitiösa hållbarhetsarbetet följs upp kontinuerligt. För att ge en samlad bild har det i projektet ännu så länge tagits fram två hållbarhetsrapporter, där den senaste blev klar sommaren 2023. Ta del av båda rapporterna här:

Masthuggskajens hållbarhetsrapport 2022.

Masthuggskajens hållbarhetsrapport 2020. 

Smidigt att gå, cykla och åka kollektivt

När området är färdigutbyggt kommer det finnas tydliga och säkra cykelbanor på Första Långgatan och på Emigrantvägen. De inre gatorna i området utformas som gångfartsområden vilket innebär att trafiken sker på gångtrafikanternas villkor.
Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och effektiv med flera tillgängliga hållplatser i området. Järntorget är en stor knutpunkt för kollektivtrafik redan idag. Den befintliga hållplatsen ”Masthuggstorget” rustas upp och flyttas västerut. När arbetet är klart kommer hållplatsen ligga närmare själva Masthuggstorget och den kommande Masthuggsparken. Det planeras också för ett färjeläge på halvön, även om det i dagsläget inte är helt klart när det kan börja byggas och trafikeras.

Vi jobbar med att främja hållbart resande redan under byggtid. Läs mer under Så här tar du dig fram under byggtid – Masthuggskajen

Back To Top