skip to Main Content

Hållbarhet

Mer plats för människan

Masthuggskajen ska bli en levande stadsdel med gångstråk och ytor som inbjuder till folkliv och möten. En hållbar plats där människor kan bo, leva och trivas. Vi satsar därför på att skapa gator, torg, bostäder och arbetsplatser som ger plats till en brokig och spännande blandning av lokala verksamheter, restauranger och ställen där kulturen står i centrum och kan utvecklas.

Lätt att leva klimatsmart

På Masthuggskajen ska det vara enkelt att leva ett gott liv, både för människa och miljö. Vi implementerar därför smarta lösningar för återbruk och skapar gynnsamma förhållanden för nya koncept inom delningsekonomi. Vi satsar på ett brett utbud av hållbart resande,
bland annat genom lånecyklar, effektiv kollektivtrafik och bilpooler. All bebyggelse och samtliga energisystem ska ha en låg miljöpåverkan vad gäller dagvattenhantering, energianvändning, och kretslopp. Detta möjliggör ett lågt klimatavtryck för alla som lever och verkar här.

Redan i framkant

Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbart byggande. I november 2018 blev Masthuggskajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering. Citylab är ett forum där experter och olika stadsutvecklingsprojekt delar kunskap och erfarenheter. Citylab arbetar även med att ta fram hållbarhetsprogram. Läs Masthuggskajens hållbarhetsprogram här.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Det ambitiösa hållbarhetsarbetet följs upp kontinuerligt. För att ge en samlad bild har det i projektet ännu så länge tagits fram två hållbarhetsrapporter, där den senaste blev klar sommaren 2023. Ta del av båda rapporterna här:

Masthuggskajens hållbarhetsrapport 2022.

Masthuggskajens hållbarhetsrapport 2020. 

Hållbart resande

Masthuggskajen ska bli en levande stadsdel där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Vi som utvecklar Masthuggskajen gör därför en rad satsningar på klimatsmarta transporter för att främja det hållbara resandet.

Bilpooler

Bilpooler kommer att finnas i samtliga av områdets tre parkeringshus.

Styr&Ställ

Det ska vara lätt att välja cykeln. Lånecyklarna ”Styr och ställ” kommer därför finnas tillgängliga på flera platser i området.

Gott om cykelparkeringar

Inom hela området prioriteras cykelparkeringar på såväl gatumark som inne i fastigheterna.

Attraktiva cykel- och gångstråk

Vi bygger tydliga och säkra gång- och cykelstråk. De inre gatorna i området utformas som gångfartsområden vilket innebär att trafiken sker på gångtrafikanternas villkor.

Effektiv kollektivtrafik

Vi arbetar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik med tillgängliga hållplatser i området. Järntorget är en stor knutpunkt för kollektivtrafik redan idag. Den befintliga hållplatsen ”Masthuggstorget” rustas upp och flyttas västerut. När arbetet är klart kommer hållplatsen ligga närmare själva Masthuggstorget och det nya parkområdet.

Samlastning för transporter

Masthuggskajen ska ha logistiklösningar som fungerar i den täta blandstaden. Exempelvis arbetar vi för att möjliggöra samlastning av gods och avfall. Detta som ett led i vårt mål att minska antalet transporter i och omkring området.

Information om hållbart resande

Redan under byggtiden kommer det finnas behov av att ställa om till mer hållbart resande. Vi kommer informera på plats om vilka transportalternativ som finns tillgängliga och vilka val du kan göra för att resa mer hållbart. Företag och verksamheter kan få inspiration och tips för ett hållbart resande under och efter byggtid. Läs mer under Bygg- och trafikinfo.

Back To Top