skip to Main Content
Tre teman för konsten på Masthuggskajen

Under hösten anlitas en konstkonsult för området Masthuggskajen. Personen ska driva arbetet framåt och konkretisera strategin i konstprogrammet. Hur kommer konsten på Masthuggskajen att se ut?

Redan 2019 släpptes konstprogrammet för stadsdelen Masthuggskajen. Det är framtaget av Göteborg Konst i samarbete med konstkonsulten Stina Östberg på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB. Programmet ger en övergripande strategi för konsten i den nya stadsdelen och ska fungera som ett stöd i processer och kommande upphandlingar för att ta fram konstgestaltningar i området.

Först efter att en ny konstkonsult är på plats i höst kan arbetet fortskrida med att hitta rätt konstnärer för uppdraget. Men redan nu går det att ana en ram för konsten på Masthuggskajen. Programmet avslöjar nämligen tre teman och delområden inom vilka konstnärerna kommer att verka. 

Tema 1: Östra Masthuggskajens historia

Det första temat fokuserar på östra Masthuggskajens historia som fönster mot världen med ämnen som ekonomi, handel, export och import. Där finns Järnvågen och dess historia av en faktisk våg där järnmalm vägdes upp inför transport ut i världen. Esperantoplatsen, som ligger strax intill planområdet, talar genom sitt namn om idealet om mänsklig samvaro och kommunikation över gränser. Emigrantvägen, som löper längs hela kajen, berättar genom sitt namn om de tusentals människor som lämnade landet i hopp om ett bättre liv någon annanstans i tider då nöden var stor i Sverige.

Detta för också tankarna till de som kommit och kommer till Göteborg för jobb eller studier, som blivit förälskade i någon som bor i staden, eller som kommer till följd av flykt från krig eller klimatkatastrofer. Vision Älvstadens formulering ”En stad för alla oavsett bakgrund” är aktuell i tider av stängda gränser och ökad polarisering inom och mellan stater. I temat inkluderas nationella och internationella relationer samt frågor om makt vilket ger möjligheter till en uppsjö av ämnen för konstnärer att ta fasta på. 

Tema 2: Västra Masthuggskajens historia

Det andra temat omfattar planområdets västra delar och kopplas till en historia som ligger närmare samtiden med verksamheter, kulturyttringar och sociala mötesplatser som Kommersen, konstskolor, barer, teatrar och kaféliv. I området finns dessutom ideellt drivna organisationer och kommunala verksamheter med fokus på socioekonomiskt utsatta grupper. Temat fokuserar på de verksamheter och människor som använder området i dag. Den för västra Masthuggskajens speciella karaktär har delvis blivit möjlig på grund av de oprogrammerade frirum som varit möjliga att bruka och forma under lång tid. Konsten kan här ta sig an den komplexa frågan om ett område i snabb förändring och samtidigt uppmärksamma den specifika identitet och aktivitet som finns på Masthuggskajen. 

Tema 3: Tanken färdas fritt

Det tredje temat fungerar som en förhoppning om konst som skapar utrymme för tanken att färdas fritt. Detta oaktat en stadsplaneringsprocess som vill ställa krav på form, funktion eller aktivitet på i stort sett alla ytor i planområdet. Det tredje temat saknar formulering och är det kreativa kryphål som utgör drömmen om vad som skulle kunna kallas konstens innersta poetiska väsen. 

Källa: Masthuggskajens konstprogram.

Foto: Sofia Björkman.

Läs även: De gör konsten på Masthuggskajen tillgänglig

Tillbaka till Berättelser
Back To Top