skip to Main Content
Nu invigs den öppna väggen på Masthuggskajen

På lördag den 22 april invigs Masthuggskajens temporära öppna vägg. Den är till för alla som vill uttrycka sig i text och bild genom målning i det offentliga rummet.
– Den öppna väggen möjliggör möten mellan människor och bidrar samtidigt till en tillåtande atmosfär där olika konstnärliga uttryck får ta plats, säger Adelina Lundell, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

För nästan exakt ett år sedan revs Kommersen som har varit en viktig identitetsbärare på Masthuggskajen. Anledningen var dess byggnadstekniskt dåliga skick och lokalisering i en lågdel som vattenfylldes vid regn. Kommersen var en välbesökt loppmarknad och husets utsida användes som en öppen vägg för graffiti och street art av såväl lokalt som internationellt etablerade konstnärer och nybörjare i alla åldrar. Den senare fastighetsägaren Riksbyggen och Josef Afradi, ansvarig för Kommersens loppmarknad, bidrog till att byggnaden fick fortsätta att fungera som en öppen vägg. 

I Masthuggskajens hållbarhetsprogram, kvalitetsprogram, och aktörsspecifika handlingsplaner finns åtaganden om att tillvarata Kommersens värden och funktion i annan form. Värdena handlar om loppmarknaden, mötesplatsen och funktionen som en öppen vägg. Nu förvandlas därför det 128 meter långa halvö-byggplanket längs Emigrantvägen till en vägg för vem som helst att måla på.

Den öppna väggen på Masthuggskajen omfattar det 128 meter långa byggplanket för utbyggnaden av halvön. Initiativet är kopplat till projekt Masthuggskajen och målet att möjliggöra för Kommersens funktion som öppen vägg att leva kvar i annan form. Det pågår samtidigt ett arbete för att hitta permanenta lösningar på längre sikt. 
Halvöplanket användes under vintern 2022/23 av festivalen PhotobookGbg för att uppmärksamma fotoboken som konstform.

– Väggen är ett sätt att möta områdets övergripande identitet och projektmålet om en stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur där olika uttryck och funktioner ska finnas för att människor med olika intressen, bakgrunder och förutsättningar ska känna tillhörighet, säger Adelina Lundell, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling, som ansvarar för väggen. 

På en öppen vägg så regleras inte vem som målar eller när (till skillnad från planerade muralmålningar som längs Trafikverkets plank). Konsten är i ständig förändring. Parallellt med detta arbete tas det fram en projektplan för dokumentation av Kommersens konst genom åren. Vad detta resulterar i återstår att se.

Den öppna väggen är ett initiativ från projekt Masthuggskajen. Älvstranden Utveckling ansvarar för byggplanket och den öppna väggen.

Du som vill måla, tänk på att…

  • Det är tillåtet att måla på byggplanket (detta omfattar enbart byggplanket och inte kringliggande ytor såsom trottoarer, stolpar, byggnader, stängsel…)
  • Det inte är tillåtet att måla på ytorna vid entrén till byggarbetsplatsen av säkerhetsskäl, då tunga byggfordon passerar. 
  • Vara uppmärksam och visa hänsyn till förbipasserande då byggplanket löper längs ett cykel- och promenadstråk med stundtals snäva passager. 
  • Detta är en plats där alla får lov att måla! Det ska vara en tillåtande plats där människor av olika bakgrund, intressen och förutsättningar ska känna sig trygga och delaktiga. Kränkande budskap är inte ok!
  • Hålla ordning efter dig. Ta med dig skräp och släng tomma burkar i utplacerade behållare. 

Läs mer:
Bakgrund till och fakta om Masthuggskajens öppna vägg
Till evenemanget: Välkommen till invigningen av öppna väggen på Masthuggskajen
Färgglatt när Kommersen anordnade avskedsfest

Foto: Sofia Björkman.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top