skip to Main Content
Nästa steg i planarbetet: Granskning

Den första september var sista dagen för att lämna synpunkter på detaljplanen för Masthuggskajen.

Under sommaren har intressenter och allmänheten haft möjlighet att komma in med kommentarer på förslaget och även komma med egna idéer. Stadsbyggnadskontoret och konsortiet har nu möjlighet göra justeringar i detaljplanen utifrån dessa synpunkter. Justeringarna redovisas i en samrådsredogörelse där det även ingår kommentarer och svar från samrådet. Samrådsredogörelsen är en offentlig handling och kommer att gå ut till alla intressenter samt läggas upp på kommunens hemsida som alla andra detaljplaner.

Vad händer framöver?
I nästa steg, under november och december, går vi in i en granskningsfas då allmänhet och berörda får ge sina synpunkter på samrådsredogörelsen. I januari följs den av ett framtagande av handlingar för antagande i Byggnadsnämnden och i Kommunfullmäktige. Följer vi sedan tidplanen kan ett antagande i Byggnadsnämnden komma i mars. Parallellt går planen till Kommunfullmäktige som kan göra ett slutgiltigt antagande av detaljplanen ungefär samtidigt.

När blir det byggstart?
Om allt går som det ska och vi inte råkar ut för alltför många bakslag kan vi sätta spaden i marken redan 2017. Men det förutsätter att vi har en detaljplan som vinner laga kraft under 2016. Och om det blir så kan de första flytta in någon gång under 2019-2020.

För mer information om planprocessen kontakta:
Åsa Vernersson på Älvstranden Utveckling eller Per Osvalds på Stadsbyggnadskontoret

Tillbaka till Nyheter
Back To Top