skip to Main Content
Ritning
Viljan stor att lösa trafikfrågan på Masthuggskajen

Trafiken på nya Masthuggskajen har varit en svår nöt att knäcka. Under våren beslutade därför Stadsbyggnadskontoret att förlänga detaljplanearbetet med sex månader så att Trafikverket och Trafikkontoret kan komma fram till en lösning. 

I ett större perspektiv handlar frågan också om hur Göteborg ska växa. Oscarsleden är en del av Europaväg 45 och därmed en väg av riksintresse. Därför har Trafikverket haft åsikter om byggnationen och trafikplaneringen för Masthuggskajen som ligger i anslutning till leden. Verkets tjänstemän oroar sig för att exploateringen av området bland annat ska leda till ökade köer och minskad trafiksäkerhet. Göteborgs Stad och Trafikkontoret anser däremot att en förtätning av Masthuggskajen leder till att fler människor kan ställa bilen och ta cykeln istället, eller gå, eller åka kollektivt.

Frågan är komplex men i grund och botten handlar det om att de två myndigheterna gör olika prognoser om trafikutvecklingen för Göteborg, förklarar Daniel Sjölund på Trafikkontoret.
– Trafikverket bygger sina prognoser på den trafikutveckling vi haft historiskt, som innebär en ökning av trafiken på 1-2 procent per år. Trafikkontoret däremot arbetar utifrån Göteborgs nya trafikstrategi där målet är att minska biltrafiken med 25 procent fram till 2035.

För att lyckas med detta mål har Trafikkontoret tillsammans med Parkeringsbolaget, Älvstranden Utveckling AB och Masthuggskajens konsortie tagit på sig att förverkliga en rad åtgärder. För Trafikkontorets del rör det sig om allt från nya kollektivtrafikstråk såsom linbanan över älven till tätare turer för spårvagnar och bussar, att bygga bredare trottoarer och fler cykelbanor och nya mobilitetslösningar som bil- och cykelpooler. Men den kanske viktigaste åtgärden för en framtida hållbar trafikstrategi är att bygga tätare och med högre exploatering i centrala Göteborg. Resonemanget bygger bl.a på UN Habitats analyser som visar på samband mellan invånartäthet och vilka trafikslag människor använder sig av (se bild). Daniel Sjölund förklarar:
– En tätare stad ökar tillgången till och minskar avstånden till arbete, handel och service. Det ger fler människor möjlighet att gå och cykla. Ökad täthet ger också staden möjlighet att driva kollektivtrafik på ett mer effektivt sätt.

Bild på komplext diagram

Problemet i Göteborg är att förstäderna under decennier har växt och förtätats medan stadskärnan förblivit relativt gles. Därför har biltrafiken in till staden ökat och det är de siffrorna som speglar sig i Trafikverkets prognoser. Men nu ändrar Göteborg kursen. Under de närmaste åren kommer det att byggas tätare i Frihamnen, Centralenområdet, Gullbergsvass, Masthugget och på fler platser i centrala Göteborg vilket ökar förutsättningarna för en mer hållbar trafikstrategi och minskad biltrafik.
– Man kan säga att Trafikverket utgår från en prognosstyrd planering där biltrafiken ökar medan Trafikkontorets utgångspunkt är en viljestyrd planering med ett tydligt mål att minska biltrafiken till förmån för andra trafikslag, säger Daniel Sjölund.

Hur ska då Trafikkontoret och Trafikverket kunna enas? I grunden handlar det om att Trafikverket behöver garantier. De behöver veta vilka åtgärder Trafikkontoret planerar och förstå vad dessa få för konsekvenser. Masthuggskajen blir därför ett pilotprojekt där Göteborgs Stad i detalj analyserar konsekvenserna av sin nya strategi i just det här området, och det är bland annat det som tar tid, menar Daniel Sjölund.
– Vi har tittat på hela upptagningsområdet för motet vid infarten till Götatunneln och Järntorget. Vår analysavdelning har gjort en prognos fram till målåret 2035 som visar hur Trafikkontoret ser på framtidens biltrafikmängder på stadens större stråk, som Oscarsleden, Allén, Linnegatan och Första Långgatan. Nu jobbar vi med att konkretisera hur Göteborgs stad ska nå trafikstrategins mål. Ett exempel är att specificera när ökad turtäthet på olika delar av kollektivtrafiken sätts in och vad det får för effekter på exempelvis minskad biltrafik. Ett annat exempel är vad en ny kollektivtrafikkoppling över älven i form av linbana öppnar upp för möjligheter för gående, cyklande och kollektivtrafikresande.

Målet för arbetet är att Trafikkontoret och Trafikverket ska nå en överenskommelse i stora drag innan Stadsbyggnadskontoret går ut med detaljplanen för granskning, och Daniel Sjölund är försiktigt hoppfull.
– Tidplanen från Stadsbyggnadskontoret är tufft satt och det krävs stora insatser av alla inblandade parter. Samtidigt är viljan stor från båda håll att nå en lösning och frågan är uppe på högsta nivå i våra organisationer.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top