skip to Main Content
Nu rullar den första ellastbilen på Masthuggskajen

Som en del i arbetet med att minska miljöpåverkan i byggprojektet, har nu den första ellastbilen tagits i drift på Masthuggskajen.
Vi som arbetar i kommunen har ett stort ansvar att få ned utsläppen, men också mandat att fatta beslut som driver på utvecklingen i rätt riktning, säger Magnus Jäderberg, verksamhetsansvarig för Forskning & Innovation, hållbart byggande i Göteborgs Stad.

På Masthuggskajen ska det vara enkelt att leva ett gott liv, både för människa och miljö. Göteborgs Stad har högt uppsatta klimat- och miljömål. Klimatpåverkan från transporter, både från personbilar och arbetsfordon, ska minska med minst 90 procent till 2030 med ett klimatavtryck på nära noll.

– Det känns bra att vi nu i samarbete med Peab och Swerock har kunnat få in en ellastbil i projektet. Vi har tidigare haft en prototyp på prov men nu har vi alltså avtalat om en ellastbil som kommer att gå under hela projekttiden, och vi tittar på fler elfordon. Ju fler fordon som drivs på el desto bättre luft och hälsa lokalt, säger Marit Sternang, projektchef på Masthuggskajen för Göteborgs Stad.

De flesta lastbilar kör idag på diesel som innehåller utsläpp som kolmonix, kolväten, kväveoxid och partiklar som påverkar miljö och hälsa negativt.

Ska ställa krav i upphandlingar

Utmaningarna med klimatet är globala men det finns också ett lokalt perspektiv. Det är inte minst här som användningen av elfordon kan spela en stor roll, då de har en positiv effekt på den lokala luftkvaliteten. Elfordon har dessutom en lägre bullernivå.

– En ellastbil på Masthuggskajen löser inte de klimatutmaningar vi står inför, men nu visar vi att det går att använda större arbetsfordon som ellastbilar i våra byggprojekt. Och vi vill få in många fler. Från nästa år kommer vi successivt börja ställa krav i våra entreprenörsupphandlingar på elfordon som en del i den omställning som behöver ske, säger Magnus Jäderberg.

Byggprojekt klimatneutrala till 2030

Exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad som ansvarar för de största byggprojekten i Göteborg har som mål att allt bränsle och alla fordon som används ska vara klimatneutrala till 2030. Bakom detta mål ligger Miljö- och klimatprogrammet som beslutats i kommunfullmäktige och där målet är att Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll 2030. Göteborg deltar också i EU-satsningen ”100 klimatneutrala städer till 2030” och har blivit rankad som världens mest hållbara destination flera år i rad av Global Destination Sustainability Index.

Läs mer om Masthuggskajens ambitiösa hållbarhetsarbete.

Foto: Philip Liljenberg.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top