Projektet

Detaljområdet för Masthuggskajen innefattar ett område från Järntorget till Stigbergsliden och från Första Långgatan ned till kajen norr om Järntorget. Projektet att utveckla den nya stadsdelen drivs av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC development, Riksbyggen och Stena Fastigheter Göteborg.

En levande och hållbar stadsdel öppen för alla

Tillsammans har staden och konsortiet tagit fram en målbild för Masthuggskajen. Den innebär att vi ska bygga en hållbar stad, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. Mer konkret betyder det att vi kommer att miljöcertifiera hela stadsdelen, skapa flera gröna ytor, minimera risken för buller och ge fler människor tillgång till älven.

Vi ska också verka för att Masthuggskajen kommer att bli en stadsdel fylld med liv. Det vill vi göra genom att bygga tätt och delvis högt. På så vis kan fler människor leva och jobba här, vilket skapar bättre underlag för butiker, restauranger och serviceverksamhet i området. Just levande bottenvåningar är ett viktigt mål och det är ingen hemlighet att vi sneglar på området kring Långgatorna när vi utvecklar Masthuggskajen. Här finns en unik blandning av lokal kultur och gatuliv som vi även vill få in i den nya stadsdelen.

I ett socialt perspektiv är det viktigt att Masthuggskajen är öppen för sin omvärld och att vi bygger blandstad i ordets rätta betydelse. Därför kommer här finnas olika boendeformer. Hyresrätter och bostadsrätter. Små och stora lägenheter. Tanken är att du ska kunna göra en hel boenderesa i stadsdelen. Från studentlyan till sambolägenheten och vidare till familjebostaden och seniorboendet. Det innebär att vi måste skapa en miljö som är attraktiv och som lockar besökare med en tydlig stadspuls. Och som samtidigt upplevs som trygg.

Medborgardialog för delaktighet och innovation

Masthuggskajen byggs utifrån stadens principer om medborgardialog och öppenhet. Det gör vi genom att löpande involvera invånarna i stadsutvecklingen. Bland annat lägger vi mycket tid på att lyssna till vardagsberättelser från boende, verksamhetsutövare och andra aktörer. För vilka kan egentligen bättre beskriva ett områdes karaktär, värde och potential än de som bor och verkar där?

Dialogarbetet för Masthuggskajen inleddes 2011 och har haft olika form och involverat olika målgrupper. Några av dem är fastighetsägare, intresseorganisationer, boende, verksamhetsutövare och allmänheten. De har deltagit i workshops, intervjuer och webbenkäter. Dialogarbetet har under åren gett oss mängder med förslag på hur vi ska utveckla området och även legat till grund för både vision Älvstaden och Masthuggskajen. Några av förslagen har varit fler parkområden, fler gång- och cykelstråk och inte minst en linbana från Masthuggskajen över älven till Ramberget. Det sista förslaget framstod först mest som en kul idé. Men efter att Trafikkontoret fördjupat sig i frågan ser det nu ut som om det blir en linbana. Och att en av stationerna placeras på Masthuggskajen.

Medborgardialogen är viktig för att skapa öppenhet kring stadsutvecklingen, men framförallt blir staden bättre när göteborgarna få bidra med sina egna idéer. Det är Masthuggskajen ett bra bevis på.

Här kan du läsa mer om dialogarbetet.

Här kan du läsa mer om linbanan.

Pilotprojekt för hållbart stadsutveckling

Masthuggskajen bygger på visionen att bidra till en hållbar stadsutveckling. Och arbetet har varit framgångsrikt – nu blir stadsdelen miljöcertifierad och dessutom ett pilotprojekt för utvecklingen av HCS, ett nationellt ramverk för hållbar stadsutveckling. Projektet drivs av Sweden Green Building Council (SGBC) och involverar fastighetsägare, entreprenörer och arkitekter men också kommuner, högskolor och forskningsinstitut. Målet är att skapa en certifiering för hållbar stadsutveckling, inte bara för enskilda byggnader.

Allt det här låter förstås fantastiskt, men vad innebär det för Masthuggskajen i praktiken? För det första kommer vi att bygga stadsdelen hållbart; energieffektivt, med modern miljöteknik och bra materialval. Vi kommer också att skapa förutsättningar för att människorna som ska bo och verka i Masthuggskajen kan leva hållbart. Vi satsar därför på hållbara kretslopp – i allt från dagvattenhantering till återanvändning av produkter – låg energianvändning och förnyelsebar energi. Dessutom kommer vi utveckla den goda tillgången till kollektivtrafik och möjligheterna att gå och cykla i området. Men det är också viktigt att skapa en stadsdel som känns trivsam och trygg att leva i. Med många gröna ytor, närhet till vattnet, attraktiva mötesplatser, god offentlig service och en naturlig koppling till närområdets kultur och folkliv. Som tur är ger oss Masthuggskajens unika läge fantastiska möjligheter att förverkliga allt detta.

Kontakt
Åsa Vernersson Projektledare och pressansvarig 031-368 96 40 asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se