Målbilden – Masthuggskajen

Ett uttrycksfullt innerstadsområde
Området ska utvecklas till ett spännande och uttrycksfullt innerstadsområde av blandad karaktär dit alla är välkomna. Området ska ha en egen och tydlig identitet och områdets roll i staden och regionen är en viktig förutsättning. Med Masthuggskajen finns en unik möjlighet att skapa något helt nytt i Göteborg. Här kan en hållbar stadsdel växa fram med en helt egen identitet, och en självsäkerpersonlighet som är vacker, djärv och nyskapande. Områdets historia som internationell handels‐ och mötesplats är identitetsskapande och bör lyftas fram samtidigt som området kan ges ett nytt innehåll i form av en stadsdel för boende som gör det till en befolkad och trivsam del av den centrala staden. Den täta blandstadens fördelar tas tillvara och skapar ett attraktivt utbud av moderna, effektiva och funktionella kontor, bostäder, handel, samt lokaler för nöjesliv, kultur, service och hotell i ett nytt mycket centralt läge. Därmed skapar Masthuggskajen möjlighet till ett mer koncentrerat stadsliv med fler människor i rörelse under hela dygnet. Det nya området imiterar inte befintliga närliggande stadsdelars identitet, däremot tillförs nya inspirerande värden som kommer närområdet till godo: ett visionärt entreprenörskap, en internationell utblick och tydligt fokus på hållbarhet i ett livsstilsperspektiv.

En blandning av stadspuls och lokalt liv
Masthuggskajen ska sticka ut och skapa en helt egen personlighet, men för att lyckas krävs en genomtänkt och kreativ hantering av övergången mellan befintlig bebyggelse och det nya. En medvetenhet om förväntan på ökad tillgänglighet till vattnet där så är möjligt. Stadsdelen ska vara rik på mötesplatser för alla målgrupper och innehålla en mångfald av upplevelserika rum med skiftande karaktärer. Stadsdelen ska innehålla ett berikande gatuliv, levande bottenvåningar längs med stråken och vid de offentliga platserna. Utgångspunkter är att stadsdelen ska vara så upplevelserik så att den i sig lockar till promenader och flanerande, en ny målpunkt i staden.

Flytta ner staden till vattnet
På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls och attraktioner. I den nya stadsdelen är närheten till vattnet en av utgångspunkterna för gestaltningen av den nya strukturen. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia och till dess fysiska förutsättningar. Ett viktigt mål är att knyta samman staden med vattnet genom att stadsbebyggelsen på sikt kommer ner till vattnet, att attraktiva stråk skapas och att kajkanten görs tillgänglig för stadens invånare.

Kultur och handel
Stadsdelen har till viss del redan idag ett kulturutbud i den östra delen av området och utmed Långgatorna som kan vidareutvecklas till ett attraktivt kulturcentrum med en inbjudande och tillgänglig offentlig miljö. Inom området finns goda förutsättningar att skapa stråk med handel och service med ett lokalt utbud liksom områden för verksamhetskluster med fokus på handel och sjöfart som skulle kunna ge stadsdelen internationell prägel och lyskraft.

Bilder