Hero Image

Faser och skeden

Här kan du följa hur detaljplanearbetet för Masthuggskajen fortlöper. Vi bjuder på lite historik också – se tidslinjen nedan.

Parallellt Uppdrag

Under hösten 2014 genomfördes ett parallellt uppdrag där fyra arkitektbyråer fick ta fram förslag på hur Masthuggskajen ska utvecklas. Bidragen bedömdes av en grupp med representanter från Göteborgs Stad och Masthuggskajens konsortium vilka i december valde att fortsätta planarbetet tillsammans med team Kanozi/ÅF.

Utställning och presentation

Det finns en utställning i Älvrummet, som visar området i modellform. En presentation hölls av Kanozi, tillsammans Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling i älvrummet den 15 april, 2015.

Samrådsfas

Den 17 juni antog byggnadsnämnden beslut om att låta detajlplanen gå på samråd. Handlingarna för detaljplanen hittar du här. Samrådet avslutades vecka 35 i augusti. Under den tiden hade alla möjlighet att komma in med kommentarer på förslaget och med egna idéer. Sedan fanns möjlighet att göra justeringar utifrån dessa synpunkter. Justeringarna redovisades i en samrådsredogörelse där det även ingår kommentarer och svar från samrådet. Samrådsredogörelsen är en offentlig handling och kommer att gå ut till alla intressenter. Den ligger nu på Göteborgs Stads hemsida, som alla andra detaljplaner.

Granskningsfas och antagande

Under vintern och våren 2015/2016 pågick arbete med granskningshandlingar. Då uppdaterades handlingarna efter det samråd som genomfördes sommaren 2015. Hösten 2016 genomfördes en granskning då allmänheten får ta del av ändrade handlingar och samrådsredogörelse. Dessa kommentarer och tillkommande utredningar har nu tagits omhand och detaljplanen går nu ut på granskning mellan den 5 juli och t o m 22 augusti, 2017. Granskningshandlingarna (nr 49) hittar du här: Nämndhandlingar – Byggnadsnämndens möte den 21 juni 2017 då det beslöts att detaljplanen skulle gå ut på granskning.

Senare under hösten sker framtagande av handlingar för godkännande i Byggnadsnämnden och därefter för antagande i Kommunfullmäktige. Enligt tidplanen kan ett antagande i Kommunfullmäktige komma under hösten 2017. Då kan byggstart ske 2018.

1646

Förstad till Göteborg

Området som i dag är Masthugget förklarades vara en förstad till Göteborg.
1647

Första benämningen

Första kända benämningen av namnet Masthugget som syftar på tillverkning av skeppsmaster i området. Mellan Skeppsbron och Stigberget låg masthamnar som tog emot timmer och tillverkade mastar.
1769

Masthuggstorget får sitt namn fastställt

1806

Verksamheten vid Järnvågen inleds

1877

Torghandel kommer igång på Masthuggstorget

1883

Långgatorna får sitt namn

Första Långgatan hette tidigare Smala Vägen
1935

Masthuggstorget byggs om, bland annat asfalteras kullerstenen

1971

Skulpturen Masterna av Erling Torkelsen restes på torget

1972

Stenaterminalen invigs

2 mars 1971 togs första spadtaget och terminalen invigdes 8e maj 1972. Arkitekt var Björn Westher från F.O Petsron & Söners Arkitektkontor (Obs, Stenaterminalen ligger inte inom detalplaneområdet Järnvågen mfl)
$event['image']['alt']
2000

Kommersen etableras

Kommersen är den enda kvarvarande resten av trävaruindustrin, som verkade i området redan under 1800-talet. Byggnaden var ett av flera skjul som användes för industriändamål. Byggnaden fick stå kvar både under 1920- och 50-talets rivningar i området och rymde byggshop och senare grönsakshandel innan loppmarknaden, som idag huserar i huset, grundades år 2000. Riksbyggen äger fastigheten.
$event['image']['alt']
2005

Den kända skivbutiken Skivhugget lade ner efter flera års verksamhet

2010

Program för Norra Masthugget på plats

Program för Norra Masthugget genomfördes vilket lade ut förutsättningarna för området. Detaljplanerna görs sedan på olika delar av området.
2014

Parallella uppdrag

Parallella uppdrag genomfördes, vilket innebär att flera arkitektbyråer kom in med olika förslag och staden valde att gå vidare och arbeta med team Kanozi/ÅF.
2015

Detaljplan för Masthuggskajen genomfördes

2017

Troligen antas detaljplanen för Mashuggskajen

2018

Förväntad byggstart

2020

De första boende kan flytta in

2027

Masthuggskajen är färdigbyggd

Kontakt
Åsa Vernersson Projektledare och pressansvarig 031-368 96 40 asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se