Gestaltning

Gammalt möter nytt
Masthuggskajen ska bli en ny stadsdel full av kontraster. En plats där dynamik skapas genom olikheter, som alla tillsammans ger området en unik karaktär. Ambitionen är att Masthuggskajen ska sticka ut och få liv genom den kreativa blandningen av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, restauranger, kreativa verksamheter, folkvimmel och kulturliv. En tillåtande och inkluderande plats där alla kan känna sig välkomna. Där opolerad och ruff historia möter en modern och hållbar framtid.

Att skapa en övergång mellan befintlig bebyggelse och det nyskapande moderna är en diger uppgift som kräver både eftertanke och respekt, nytänkande och kreativitet. Detta har vi som utvecklar området ständigt i fokus.

Bättre förbindelser binder ihop staden
I en hållbar stad är det lätt att transportera sig klimatsmart. Förbindelserna mellan Masthuggskajen, Göteborgs innerstad, Majorna och Linné kommer inom en snar framtid utökas och förbättras. Exempelvis kommer det inom ramen för projektet byggas en ny halvö i vattnet. Det innebär ett nytt kajstråk som skapar närhet till många områden utmed älven som flyter genom vår stad. Det ska vara enkelt att ta sig till och från Masthuggskajen.

Grönska och nya parkområden
Två nya parker kommer att förvandla området till en grönare plats med många möjligheter till umgänge och aktivitet. Intill Heurlins plats anläggs en ny stadsdelspark som erbjuder ett brett utbud av både hälsofrämjande aktiviteter och vila. Vid nuvarande Kommersen, som får nya lokaler, kommer det byggas en ny yta som blir en fusion av park- och torgyta. De nya grönområdena är ett led i ambitionen att skapa en levande stadsdel där folk- och kulturliv frodas tillsammans med aktivitet och rekreation.

Gator och torg
Områdets innergator kommer att utformas som gångfartsområden vilket innebär att trafiken sker på gångtrafikanternas villkor. Masthamnsgatan som löper genom områdets västra del byggs om och denna vill vi fylla med aktiviteter för barn och unga. På torgen skapas ytor för folkliv och umgänge. Tydliga och säkra cykelstråk byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. De större vägarna för bil- och kollektivtrafik kommer fortsatt att finnas kvar men byggs om för att bättre passa in i den nya stadsbilden och framtidens hållbara färdsätt.

Konstnärlig utsmyckning
Området kring Masthuggskajen är redan idag ett centrum för kulturella yttringar i mångfaldens tecken. Detta vill vi bevara och förstärka. Det befintliga kulturutbudet i närområdet ska ges förutsättningar att växa och utvecklas. Ambitionen att skapa Göteborgs nya kulturcentrum är hög. Därför satsas det stort på såväl kulturella verksamheter i fastigheterna som offentlig konst i gaturummet.

På barn och ungdomars villkor
Våra barn och ungdomar är vår framtid. Därför är det viktigt att vår nya stadsdel utformas till en plats där de vill vara. Genom hela området anläggs ytor som inbjuder till lek och aktivitet för barn och unga och de trafikmiljöer som finns ska vara säkra. Här arbetar vi tillsammans med barn och ungdomar för att hämta inspiration, kunskap och idéer.

 

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling