Post Thumbnail

Kulturen på Masthuggskajen – stark och etablerad

May 22, 2017

I arbetet med att utveckla Masthuggskajen har vi bland annat gjort en kulturutredning. Kulturen i området har fått växa sig stark av egen kraft under många år och den är unik. Det är därför viktigt att värna om och förstärka den när området står inför en omfattande stadsutveckling.

Det redan starka kulturutbudet i planområdet och dess absoluta närhet är en central kvalitet för Masthuggskajen. Genom dialoger med befintligt kulturliv och tillkommande kulturaktörer har projektet tagit fram en idé om kulturkvarter, ett horisontellt kulturhus i stadsmiljö med blandat utbud. Kulturkvarteret kommer att utgå från och bygga vidare på befintliga kulturkluster i närområdet och prägla kvarterets bottenvåningar. Strategin har utvecklats i dialog med 25 kulturaktörer, både befintliga och framtida kulturintressenter. Kulturkvarteret ska stärka såväl det självorganiserade, alternativa kulturlivet som finns i närområdet samtidigt som stadsdelen berikas med nya kulturinstitutioner. Utbytet och växelverkan mellan det självorganiserade kulturlivet och institutionella kulturverksamheter som tillkommer ska bidra till att Masthuggskajen fortsatt utgör en dynamisk och mångfacetterad kulturnod i Göteborg.
(utdrag ur kulturutredningen)

Vår strävan är att kunna utveckla en ny stadsdel utan att tränga ut viktiga befintliga verksamheter, funktioner och människor utan istället hitta ett sätt där den befintliga, nya och historiska identiteten kan gå hand i hand, berika varandra och tillåta kontraster på olika sätt. 

(Adelina Lundell, processledare social hållbarhet, Älvstranden Utveckling)

Målet att blanda områdets befintliga småskaliga kulturliv och större etablerade institutioner, som Folkteatern och Folkets Hus t ex, med nya och oetablerade gör förhoppningsvis att kopplingen mellan Järntorget, Långgatorna och Masthuggskajen tillför hela staden en intensifierad, frågvis och lustfylld kulturarena.
Men det kan aldrig planeras fram, men väl hjälpas med näring och förutsättningar för att själv kunna utvecklas och växa.