Hållbart resande

Masthuggskajen ska bli en levande stadsdel där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Vi som utvecklar Masthuggskajen gör därför en rad satsningar på klimatsmarta transporter för att främja det hållbara resandet.

Bilpooler
Bilpooler kommer att finnas i samtliga av områdets tre parkeringshus.

Styr&Ställ
Det ska vara lätt att välja cykeln. Lånecyklarna ”Styr och ställ” kommer därför finnas tillgängliga på flera platser i området.

Gott om cykelparkeringar
Inom hela området prioriteras cykelparkeringar på såväl gatumark som inne i fastigheterna.

Attraktiva cykel- och gångstråk
Vi bygger tydliga och säkra gång- och cykelstråk. De inre gatorna i området utformas som gångfartsområden vilket innebär att trafiken sker på gångtrafikanternas villkor.

Effektiv kollektivtrafik
Vi arbetar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik med tillgängliga hållplatser i området. Järntorget är en stor knutpunkt för kollektivtrafik redan idag. Den befintliga hållplatsen ”Masthuggstorget” rustas upp och flyttas västerut. När arbetet är klart kommer hållplatsen ligga närmare själva Masthuggstorget och det nya parkområdet.

Samlastning för transporter
Masthuggskajen ska ha logistiklösningar som fungerar i den täta blandstaden. Exempelvis arbetar vi för att möjliggöra samlastning av gods och avfall. Detta som ett led i vårt mål att minska antalet transporter i och omkring området.

Information om hållbart resande
Redan under byggtiden kommer det finnas behov av att ställa om till mer hållbart resande. Vi kommer informera på plats om vilka transportalternativ som finns tillgängliga och vilka val du kan göra för att resa mer hållbart. Företag och verksamheter kan få inspiration och tips för ett hållbart resande under och efter byggtid. Läs mer under Bygg- och trafikinfo.

 

 

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Riksbyggen Älvstranden Utveckling