Frågor och svar

ALLMÄNNA FRÅGOR

Var kan man hitta information om Masthuggskajen?
Förutom här på masthuggskajen.se kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan också följa oss på Facebook och Instagram.

Hur går samarbetet med Masthuggskajen till?
Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

När kommer området att vara klart?
De första boende planeras att flytta in 2023 och hela området är tänkt att stå klart 2026.

Vad särskiljer Masthuggskajen från andra nybyggda områden?
Masthuggskajen vilar på en lång historia och är en plats som alltid har haft själen nära världen. Med puls och kulturell dynamik är Masthuggskajen en plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. Detta vill konsortiet bygga vidare på och utveckla.

OM BOENDE

Kan man anmäla sitt intresse redan nu om man är intresserad av en nybyggd lägenhet i området?
Du som är intresserad av en bostad i området kan kontakta byggaktörerna som bygger lägenheter i området – Riksbyggen och Stena Fastigheter – för att visa ditt intresse.

Hur många kommer att bo i Masthuggskajen?
Området kommer att få 1 300 nya bostäder utöver de befintliga.

Kommer det att byggas studentlägenheter i Masthuggskajen?
Inom planen finns möjligheter att uppföra studentlägenheter i Masthuggskajen. Ingen aktör är dock utsedd ännu.

Kommer boende och arbetande i närområdet att påverkas av områdets förändring?
Det kommer att växa fram en stadsbild med ett utvecklat utbud av affärer, service, nöjen, kultur, kontor och boende. En variation mellan lägre och högre hus, med ambitionen att bygga en livlig och gemytlig ny del av staden som bygger vidare på atmosfären som finns i Linné, Haga och på Långgatorna.

Kommer det finnas olika prisnivåer på de nybyggda bostäderna?
Ett av hållbarhetsmålen för området är att alla göteborgare ska ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen. Det innebär att Masthuggskajen ska innehålla bostäder med en blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och olika prisnivåer som möter invånarnas skiftande behov och betalningsförmåga.

Hur hanteras förskolefrågan i området?
I området planeras det för två stycken förskolor med plats för 10-12 avdelningar. Det motsvarar områdets tillkommande behov av förskoleplatser.

Skolfrågor hanteras utanför planområdet och Göteborgs Stad har arbetat fram en övergripande plan avseende skolutbyggnad över hela staden.

Hur höga blir husen?
Det varierar, men de flesta byggnaderna kommer att bli mellan 8 och 16 våningar höga. Några fastigheter kommer att bli 26 våningar och hotellet i området planeras att bli 33 våningar.

Här kan du se exempel på hur området kommer se ut:

Varför byggs det höga hus?
I en stad med ambition att förtäta och skapa en levande innerstad är det behövligt att bygga höga hus för att kunna skapa plats till fler människor som ska bo, arbeta och besöka området. Högre hus ger också bättre ekonomiska möjligheter till utveckling av allmänna platser.

OM VERKSAMHETER I OMRÅDET

Hur mycket av området blir nya verksamhetslokaler ?
För att skapa en levande stadsdel vill vi utöver boende locka många besökare till området. Därför kommer nästan hälften av de nybyggda ytorna att bestå av lokaler för butiker, restauranger, kontor, lokala verksamheter och kultur.

Hur har ni lyssnat på människor/organisationer som bor/är verksamma i området om hur de vill utforma området?
2011 startade konsortiet ett dialogarbete om Masthuggskajen. Ambitionen var att involvera invånarna i utformningen av området. Bland annat har det genomförts workshops, intervjuer och digitala enkäter med verksamhetsägare, boende i närområdet, fastighetsägare och intresseorganisationer. Resultatet fungerar som underlag i utvecklingen av Masthuggskajen.

Hur jobbar ni för att näringsidkare i området som är viktiga för platsens liv idag också ska få bli en del av det nya?
Konsortiets ambition är att dra nytta av det levande och befintliga kulturliv som idag finns i området. Tillsammans med handeln är det en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för både boende och besökare. I detta arbete har det genomförts workshops med områdets näringsidkare inom både kultur och handel. Deras erfarenheter och kunskaper har varit en viktig del i stadsutvecklingsprocessen.

Vad för typ av verksamheter kommer man att få se i området?
Det kommer att bli ett blandat utbud av affärer, service, nöjen, kultur och kontor för att området ska bli levande och attraktivt för både boende, arbetande och besökare i området. Inom konsortiet finns också en gemensam vilja att behålla idéburna verksamheter som bland annat vänder sig till utsatta grupper i staden.

Vart vänder man sig om man vill etablera en verksamhet i området?
Man kan vända sig direkt till Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen eller Stena Fastigheter Göteborg.

OM HÅLLBARHET

Hur är Masthuggskajen en del av Citylab?
Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Genom initiativet Citylab stöttar Sweden Green Building Council stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetsarbetet. Masthuggskajen medverkar i Citylab som är ett forum där experter och stadsutvecklingsprojekt delar kunskap och erfarenheter, man arbetar även med att ta fram hållbarhetsprogram. I november 2018 blev Masthuggkajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering.
Läs Masthuggskajens hållbarhetsprogram här.

Hur är Masthuggskajen en del av Sharing Cities?
Södra Älvstranden, där Masthuggskajen ingår, utgör testbed i Sharing Cities Göteborg. Här kommer vi bland annat genom arbetet med levande bottenvåningar att testa och prototypisera tjänster inom delande- och cirkulär ekonomi. Vi avser även att inom ramen för Sharing Cities utveckla Kommersen 2.0 – så att Kommersens funktion samt tillkommande verksamheter i samma anda – kan finnas kvar i området. Vår medverkan i Sharing Cities kommer att bidra till att det blir lätt att leva hållbart på Masthuggskajen.

På vilket sätt byggs Masthuggskajen för en mer hållbar livsstil?
För ett ökat välbefinnande bland boende vill konsortiet bygga en grön stadsdel med trivsamma utemiljöer med bra mikroklimat. I det arbetet ingår att skapa attraktiva mötesplatser och en socialt blandad stad med levande gator, torg, bostäder och kontor, lokala verksamheter och kultur. Masthuggskajen ska stödja människors möjligheter att leva hållbart. Bebyggelse och energisystem ska ha en minskad miljöpåverkan för människor som lever och verkar i området i allt från dagvattenhantering, låg energianvändning, förnyelsebar energi och hållbara kretslopp. Det finns också en vilja att göra det enkelt att röra sig i området och främja transporter med lågt klimatavtryck.

Vilka krav ställs på er som byggaktörer att bygga miljösmart?
Masthuggskajen byggs utifrån Göteborgs Stads Program för miljöanpassat byggande. Det ställer bland annat krav på att stadsdelen ska byggas ur de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Då det är flera byggaktörer inblandade tillsammans med stadenm optimeras även miljön mellan fastigheter, närliggande befintliga fastigheter och verksamheterna där i.

OM INFRASTRUKTUR

Kommer det att bli en linbana över älven?
Linbanan är ett separat projekt som vi samarbetar med och planerna blir alltmer konkreta. Stationen i Masthuggskajen är planerad att ligga vid Järntorget. Målet är att ha en stadslinbana över älven klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
Läs mer om Göteborgs stadslinbana här.

Hur påverkar bygget bil- och kollektivtrafiken?
Att få till en bra struktur i trafiken kring Oscarsleden är en stor utmaning, men konsortiet har god kontakt med trafikkontoret och arbetar intensivt för en lösning med så lite påverkan på bil- och kollektivtrafik som möjligt.

Vad händer med de stora parkeringsplatser som finns i området?
En hel del parkeringsplatser blir kvar, några försvinner och vissa kommer att ersättas. Konsortiet följer Göteborgs Stads avsiktsförklaring ”Grön transportplan för Norra Masthugget”.

OM KVARTER, STRÅK OCH ALLMÄN PLATS

Kommer det att bli några parker och gröna ytor i området?
Ja, det blir två grönområden. En stadsdelspark intill Heurlins plats samt en mindre park intill Masthuggstorget som är kombinerad med torgyta.

Hur skapas trygghet och säkerhet på Masthuggskajen?
Framförallt genom att skapa liv och rörelse dygnet runt. En förutsättning för detta är att bygga en blandad bebyggelse med både kontor och bostäder. I området kommer det också att finnas kvällsöppen verksamhet inom restaurang, nöjen och kultur. Även ett belysningsprogram som skapar ökad trygghet arbetas fram för området.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Riksbyggen Älvstranden Utveckling