Frågor och svar

Det finns många frågor om Masthuggskajen. Här är några av svaren.

Anmäl dig också till vårt nyhetsbrev, som kommer ut tre till fyra gånger per år.

 • Hur går samarbetet i Masthuggskajen till? Vem ansvarar för byggnationen?
  Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden.
 • Varför är det ett konsortium som bygger området?
  När en ny stadsdel ska formas är det viktigt med mångfald. Därför samarbetar staden med både fastighetsägare och aktörer som Folkets Hus i bygget av Masthuggskajen.
 • Kan man anmäla sitt intresse redan nu om man är intresserad av en nybyggd lägenhet i området?
  I skrivande stund (läs våren 2017) finns inga lägenheter att köpa eller hyra. Men du kan alltid skriva till någon av byggherrarna (Riksbyggen och Stena Fastigheter)  i projektet och visa ditt intresse.
  Klicka då på byggherrarnas logotyper längst ned på startsidan och sök kontaktuppgifter på respektive hemsidor.
 • Vilken roll har ni i detaljplanen? Ligger den helt på stadsbyggnadskontoret eller är bolagen involverade?
  Stadsbyggnadskontoret äger frågan men vi inom konsortiet samarbetar kring detaljplanen.
 • Hur många kommer att bo i Masthuggskajen?
  Området kommer att rymma ca 1200-1300 nya bostäder.
 • Hur stor del av det totala området kommer att bestå av verksamhetslokaler?
  140 000 – 150 000 kvm av området kommer att reserveras för handel och kontor. Det ger möjlighet för tusentals människor att etablera sig i området.
 • Det finns en brist på studentlägenheter i Göteborg. Kommer ni att bygga studentlägenheter i Masthuggskajen?
  Inom planen finns möjligheter att uppföra studentlägenheter i Masthuggskajen. Ingen aktör är dock utsedd ännu.
 • Hur kommer boende i närområdet att påverkas?
  Ambitionen är att påverkan på de boende ska bli så liten som möjligt. Vi satsar på att variera mellan lägre och högre hus, med ambitionen att bygga en livlig och gemytlig stadsdel.
 • När kommer området att vara klart?
  Planerad byggstart är 2018 och området beräknas stå klart senast 2027.
 • Vad särskiljer Masthuggskajen från andra nybyggda områden?
  Bland annat kommer det attraktiva läget precis intill älven att särskilja området från andra nybyggnadsprojekt. Området är dessutom unikt då det knyter samman Linné, Majorna och Centrum och bildar en ny och hållbar stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv.
 • Har ni lyssnat på människor/organisationer som bor/är verksamma där om hur de vill utforma området?
  2011 startade vi ett dialogarbete om Masthuggskajen och det pågår fortfarande. Ambitionen är att involvera invånarna i utformningen av området. Bland annat har vi genomfört workshops, intervjuer och digitala enkäter med verksamhetsägare, boende i närområdet, fastighetsägare och intresseorganisationer för att just samla deras åsikter och kunskaper. Resultatet av dialogarbetet har fungerat som underlag i utvecklingen av Masthuggskajen.
 • Det finns idag näringsidkare i närheten som är viktiga för platsens liv. Kommer ni att jobba för att de också ska få bli en del av det nya?
  Handel är en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för både boende och besökare. Vår ambition är att dra nytta av det levande och alternativa kulturliv som idag finns i området. I detta arbete har vi bland annat genomfört workshops med områdets näringsidkare. Deras erfarenheter och kunskaper har varit en viktig del i stadsutvecklingsprocessen av Masthuggskajen.
 • Vad för typ av verksamheter kommer vi att få se i området?
  Handel är en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för både boende och besökare. Den södra delen längs Första Långgatan lämpar sig i huvudsak för småskalig handel i form av kvartersbutiker, specialhandel, klädbutiker etc. Vid leden i den norra delen av området kan något större butiker, t.ex. en större livsmedelsbutik, vara lämplig. Ett rikt serviceutbud på gångavstånd från bostäderna minskar också bilberoendet.
 • Hur kommer ni att arbeta med att få verksamheter till Masthuggskajen?
  Inom konsortiet har en fokusgrupp med ansvar för ”Levande bottenvåningar” bildats. Arbetet går ut på att identifiera vilken mix området ska kännetecknas av i form av handel, kultur, restauranger och kommunal service. I denna process kommer branscher/verksamheter och aktörer att kontaktas. I vissa fall har även aktörer vänt sig direkt till konsortiedeltagarna med förfrågningar.
 • På vilket sätt byggs Masthuggskajen för en mer hållbar livsstil?
  Masthuggskajen ska stödja människors möjligheter att leva hållbart. Det innebär att bebyggelse och energisystem ska resultera i en minskad miljöpåverkan för människor som både lever och verkar i området. Vi kommer därför att satsa på hållbara kretslopp (i allt från dagvattenhantering till återanvändning av produkter), låg energianvändning och förnyelsebar energi. Dessutom vill vi skapa strukturer för mobilitet och transporter med lågt klimatavtryck.
  För ett ökat välbefinnande bland boende vill vi även bygga en grön stadsdel med trivsamma utemiljöer med bra mikroklimat. Vi vill också skapa attraktiva mötesplatser och en socialt blandad stad med levande gator och torg, bostäder och kontor, lokala verksamheter och kultur.
 • Vilka krav ställs på er som byggherrar att bygga miljösmart?
  Masthuggskajen byggs utifrån Göteborgs Stads Program för miljöanpassat byggande. Det ställer bland annat krav på att stadsdelen ska byggas ur de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, ekonomisk och den social hållbarhet.
  Vi har dessutom inlett ett samarbete med Sweden Green Building Council i projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar) med syfte att Masthuggskajen ska fungera som ett pilotprojekt för att utveckla verktyget för certifieringen.
 • Det går mycket och tung trafik på vägarna runt Masthuggskajen idag, blir det inte lite störande för de boende? Hur är luftkvaliteten?
  Målet är att trafiksystemet i Masthuggskajen ska bidra till att energiförbrukningen, bullernivåerna samt växthusgasutsläppen från transportsektorn minskar. Till exempel ska stadsdelen planeras så att behovet av att äga och använda egen bil minskar. På sina håll kommer dock trafiken att vara intensiv och därför kommer vi att titta på normer och riktvärden för att se vilka kvarter som är lämpliga för boende, och var det är lämpligare med kontor. Närmast leden och vid tunnelmynningen planeras t.ex. lokaler för kontor och handel. Just nu testas också bullernivåer i ett projekt kallat Tysta Offentliga Rum, där störande trafikljud dämpas med hjälp av avancerad teknik. Ambitionen är att detta ska resultera i att lugna oaser kan skapas mitt i stadskärnan.
 • Vad kommer att hända med Kommersen?
  Konsortiets rekommendation är att kommunen tillsammans med fastighetsägaren Riksbyggen så snart som möjligt tar fram en plan för hur Kommersen ska hanteras. Kommersen är en viktig mötesplats i staden. Hit kommer människor från många olika stadsdelar för att sälja, köpa och umgås. Det kommer man absolut att beakta i den fortsatta planeringen.
 • Kommer vi att få se en linbana över älven?
  Planerna på en linbana från Masthuggskajen över älven blir nu alltmer konkreta. Stationen är tänkt att ligga intill Järntorget och härifrån kommer du kunna ta fågelvägen över till Lindholmen och vidare till Lundby och Wieselgrensplatsen. Planerna på en linbana som komplement till kollektivtrafiken i Göteborg har nu tagit ännu ett kliv framåt. Målet är att ha en första sträckning över älven klar till jubileumsåret 2021.
  Nu har politikerna i kommunfullmäktige beslutat att projektet ska genomföras och detaljerad projektering är nu igång. Det diskuteras t e x var stationernas exakta placering på Masthuggskajen resp Lindholmen ska bli.
  Här kan du läsa mer om linbanor i Göteborg. 
 • Hur påverkar bygget bil- och kollektivtrafiken? Och vad kommer att hända med Oscarsleden?
  Att få till en bra struktur i trafiken kring Oscarsleden är en stor utmaning, men vi har god kontakt med trafikkontoret och arbetar intensivt för en lösning med så lite påverkan på bil- och kollektivtrafik som möjligt.
 • Vad händer med de stora parkeringsplatser som finns i området?
  Parkeringsplatserna kommer till viss del att ersättas, i vilken omfattning är dock inte klart ännu. Just nu pågår en utredning inom staden avseende parkeringstal, detta med anledning av den nya trafikstrategin och mål- och inriktningsbeslutet om att se över p-talen.
 • Hur påverkar bygget Stena Lines Danmarksterminal?
  Inriktningen i det nya avtalet är att Danmarkstrafiken blir kvar i Masthugget till 2035. Det finns dock en möjlighet till uppsägning från 2025  om det visar sig att området behövs för betydande stadsutveckling före 2035. Läs pressmeddelandet från Göteborgs Hamn ( 2016-02-09). Danmarksterminalen ligger dock inte inom Masthuggskajens planområde, som vi beskriver här på denna webbplats.  Den påverkar alltså inte byggandet av de planerade bostäderna och arbetsplatserna i vårt projekt.