Nyheter

Post Thumbnail
juni 24, 2019

Nu har ungdomarna sagt sitt om ”nya” Masthamnsgatan

Under våren har tre gymnasieklasser fått komma med tankar och idéer om hur ”nya” Masthamnsgatan kan bli ett stråk där barn och unga vill vara. – Att få vara delaktig i skapandet av staden har varit väldigt roligt, säger Olivia Stark elev på Lindholmens tekniska gymnasium.

Läs mer
Post Thumbnail
maj 2, 2019

Staden binds ihop på Masthuggskajen

Torsdagen den 2 maj var en historisk dag i Göteborg när politiker, representanter från staden och konsortiet samt andra intressenter samlades för att göra ett avstamp för framtidens Masthuggskajen.

Läs mer
Post Thumbnail
april 25, 2019

Nya arbetsplatser mitt i Göteborgs framtid

Johanna Hult-Rentsch, regionchef hos NCC Property Development, en av aktörerna i konsortiet, berättar här om de tre projekt och 37 000 kvadratmeter som NCC ska utveckla och bygga på Masthuggskajen.

Läs mer
Post Thumbnail
april 15, 2019

Ungdomar sätter sin prägel på Masthamnsgatan

Caféer, sköna sittplatser, linbana, fotbollsplan och mycket grönska är några av de saker som ungdomar önskar sig på Masthamnsgatan i Masthuggskajen. Under ledning av Göteborgs Stad arbetar tre gymnasieklasser under våren med gestaltningen av gatan.

Läs mer
mars 7, 2019

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft. Efter fokuserat arbete kan man nu se fram emot byggstart av området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen där 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell kommer att växa fram. Målet är att skapa ett område med kontraster som med puls och kulturell dynamik fortsätter att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden.

Läs mer
februari 11, 2019

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen undertecknat

Nu möjliggörs en helt ny stadsdel som fullt utbyggd kommer att omfatta 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser då konsortiemedlemmarna för utvecklingen av nya Masthuggskajen i Göteborg undertecknat ett mark- och exploateringsavtal.

Läs mer
Post Thumbnail
februari 8, 2019

Horisontellt kulturhus knyter ihop dagens och framtidens kultur

Tisdagen den 15 januari hölls en lunchträff på Folkteatern där olika aktörer berättade om planer, idéer och möjligheter med Järntorget och Masthuggskajen. Området har satt Göteborg på den internationella kartan och den tydligaste dragningskraften är det levande, rika kulturliv som är viktigt att ta hand om och utveckla även i framtiden.

Läs mer
Post Thumbnail
november 28, 2018

Planerna allt mer konkreta för linbana från Masthuggskajen

Vi fick en pratstund med Elisabet Ejeborn som jobbar med genomförandestudien för Göteborgs stadslinbana på trafikkontoret. En linbana som om den blir av kommer knyta ihop Masthuggskajen med Lindholmen Science Park, Volvos nya utvecklingscentrum Campus Lundby och Wieselgrensplatsen.

– Det som började med en rolig idé för 400-årsjubileet 2021 har utvecklats till en ny, hållbar och innovativ kollektivtrafiklösning som korsar över flera av Göteborgs barriärer.

Det var under den medborgardialog och idégenerering som hölls med sikte mot 400-årsjubileet som förslaget först dök upp. När Göteborgs Stad jobbade vidare med idén insåg man ganska snart att en linbana hade potentialen att bli något mer än ett jubileumsjippo som skulle kunna ha möjligheten att lösa Göteborgs utmaningar med fler kopplingar över Göta Älv.

Planerna för en stadslinbana börjar nu bli allt mer konkreta och trafikkontoret har nyligen tecknat ett avtal med NCC Sverige AB för att bidra i arbetet med genomförandestudien. Förslaget som finns nu innebär att stationen vid Masthuggskajen, skulle ligga intill Folkets Hus med entré mot Järntorget och bli en viktig knutpunkt för göteborgarna. Eftersom själva resan också kommer att erbjuda spektakulära vyer över Göteborg har linbanan även potential att bli en attraktion för besökare och dra folk till Masthuggskajen.

– Utöver den fina utsikten så kommer linbanan framförallt vara ett snabbt och smidigt resesätt. Med c:a 40 gondoler och en kapacitet på 2 000 resenärer i timmen kan man jämföra linbanan med en spårvagnslinje i femminuterstrafik som tar resenären över tidigare barriärer som Göta Älv, Lundbyleden och hamnbanan.

Med ungefär fyra minuter över älven till Lindholmen Science Park och lika snabbt vidare till Volvos framtida utvecklingscentrum Campus Lundby väster om Ramberget kommer Masthuggskajens tillgänglighet och attraktivitet att öka genom den nya linbanan, som också kommer att sätta en unik prägel på stadsbilden.

– Det är väldigt kul att nu se hur utformningen av stationer och torn växer fram. Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen som avgjordes i våras har en tydlig idé om att tornen ska inspireras av de för Göteborg så karaktäristiska kranarna i hamnen.

Bakom bidraget som kallas New Beacons står det holländska arkitekt- och designkontoret UNStudio tillsammans med göteborgsbaserade Kjellgren Kaminsky Architecture. Stationerna föreslås ha panoramautsikt över Göteborg samt väggar och tak täckta av trä med design präglad av ljus, hållbarhet och trygghet.

– Om linbanan blir av, kommer den att innebära mycket positivt för ett mer sammankopplat Göteborg och för områdena kring stationerna.

Stadslinbanan är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och Västtrafik. Genomförandestudien ska ligga till grund för Göteborgs kommunfullmäktiges slutliga investeringsbeslut som väntas kring årsskiftet 2019-2020. Det är då vi får svaret på om Göteborg får en stadslinbana till 400-årsjubileet 2021.

Testa att åka med i stadslinbanan och se utsikten över Masthuggskajen i 360 grader.

Illustration: UNStudio/Kjellgren Kaminsky Architecture
Läs mer
november 20, 2018

Masthuggskajen först att tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen i Göteborg blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylab-certifiering. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

– Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision om att vara inkluderande, grön och dynamisk. Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns idag. För att lyckas har Masthuggskajen högt satta hållbarhetsmål och därför valde vi att ingå i Citylab. Vi kan samverka och dela kunskaper med andra hållbara stadsutvecklingsprojekt. Det är såklart väldigt kul och sporrande att vi blir först i Sverige med denna certifiering, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen.

– Citylab är ett viktigt verktyg för oss för att samverka mot gemensamma hållbarhetsmål. Det har stöttat vår ambition om att arbeta på ett annorlunda sätt, i att skapa en gemensam process där hållbarhetsperspektivet är helt integrerat.

Certifieringen är ett viktigt led i det aktiva arbetet med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplan, genom genomförandet och vidare efter att stadsdelen tas i bruk av nya boende, företag och besökare.

– Citylab kommer göra stor skillnad i svensk stadsutveckling och Masthuggskajen har i rollen som pilotprojekt, starkt bidragit till utvecklingen av certifieringen, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Citylab
Citylab stödjer stadsutvecklingsprojekt i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen, för att bli godkänd ska man uppfylla 20 indikatorer. Indikatorerna handlar bland annat om att ha en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.

Masthuggskajen
Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas Masthuggskajen till en plats full av olikheter. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden.

Läs mer
Post Thumbnail
oktober 24, 2018

Planeringen av allmän plats i full gång

Vi fick en pratstund med Daniel Sjölund på trafikkontoret, som ansvarar för genomförande och samordningen kring allmänna platser i några av Göteborgs Stads olika stadsutvecklingsprojekt. Trafikkontoret utvecklar allmän plats i nära samarbete med park- och naturförvaltningen och just nu genomförs flera stora projekt där Masthuggskajen är ett av de mest intressanta och unika.

– När det kommer till Masthuggskajen så utreder vi just nu hur vi kan genomföra de ambitiösa målen i bland annat Hållbarhetsprogrammet. Mål som i sin tur leder till att vi behöver ta beslut om detaljer som var och vilka träd som ska planteras, hur belysningen ska se ut och fungera, var parker ska ligga, vad de ska innehålla och mycket mer.

Den nya stadsdelsparken som planeras vid Heurlins plats och som är ett av två större grönområden i Masthuggskajen har en hel del unika förutsättningar.

– Den blir spännande. Stadsdelsparken kommer att byggas ovanpå en tunnel och det blir en hel del extra tänkande när man ska anlägga något på ett tunneltak. Parken belyser också på ett bra sätt hur viktigt samordning och samarbete är. Stadsdelsparken kommer att bli en bärare av den helhet och den identitet som är så viktig för området, den kommer att ligga i direkt närhet till både det nya hotellet och linbanan och bli en central plats i området, därför är det viktigt att gestaltning och utformning får sätta sin prägel här, ett spännande projekt.

”Nu händer det, Masthuggskajen kommer att bli en utmanande och väldigt häftig resa.”

– Stadsdelsparken är bara en av flera avancerade byggnationer i Masthuggskajen. Mest utmanande blir nog den halvö som ska byggas ut i älven. Det är såklart inspirerande att få jobba med hur vi ska genomföra den med bästa resultat. Extra inspirerande är hur tydligt halvön och utvecklingen längs kajen konkretiserar Älvstadens vision om att möta vattnet. Nu händer det, Masthuggskajen kommer att bli en utmanande och väldigt häftig resa.

Trafikkontoret har också i uppdrag att göra resandet mer hållbart, att ge bättre förutsättningar för cyklister, gående och kollektivtrafik.

– Vi arbetar för att förverkliga den gröna transportplan som finns framtagen för utvecklingen av Masthuggskajen. Nu när projektet går in i ett bygglovsskede för exploatörerna gäller det att hitta synergier och tänka brett för att kunna öka kollektivtrafikkapaciteten, öka kvaliteten för cyklister och gående, samtidigt som vi planerar för tre samlade parkeringsanläggningar. Det gäller att skapa samma enkelhet oavsett färdmedel. Sammantaget är Masthuggskajen på många plan unikt och spännande, med en hög ambitionsnivå. Ett nytt stort område ska växa fram mitt i det befintliga.

Trafikkontoret arbetar med utbyggnaden av vägar, cykelbanor, broar, gångstråk och parkområden, det som man brukar benämna som allmän plats. Man ansvarar också för all samordning med andra aktörer och förvaltningar som t.ex. kretslopp och vatten, park- och naturförvaltningen och Göteborg Energi. På vägen dit hoppas vi kunna få ytterligare någon pratstund med trafikkontoret och bli uppdaterade om utvecklingen av allmän plats. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för fler aktuella nyheter om Masthuggskajen.

Läs mer

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling