februari 11, 2019

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen undertecknat

Nu möjliggörs en helt ny stadsdel som fullt utbyggd kommer att omfatta 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser då konsortiemedlemmarna för utvecklingen av nya Masthuggskajen i Göteborg undertecknat ett mark- och exploateringsavtal.

– Det kommer bli en stadsdel full av kontraster. Framförallt utmärkande för konsortiets arbete med den här detaljplanen är att kulturen har varit ett bärande och tydligt uttalat element och att Masthuggskajen har varit ett pilotprojekt för hållbar stadsutveckling, det gör området unikt och väldigt spännande, säger stadsutvecklingschef Rune Arnesen, Älvstranden Utveckling.

Masthuggskajen ingår i detaljplanen för Järnvågsgatan som är den första stora detaljplanen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Området ska utvecklas med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser för kultur och nöje. Innehållet i Masthuggskajen är 1 300 nya bostäder och 5 000 – 6 000 nya arbetsplatser och en total yta av 320 000 m2 BTA varav hälften bostäder och hälften kontor. Av bostäderna kommer det att byggas både hyresrätter och bostadsrätter. Med utvecklingen av Masthuggskajen binds intilliggande områden samman och stärker kopplingarna mot bland annat Järntorget, Långgatorna, Masthugget och över älven till Lindholmen.

De fem byggaktörer som har undertecknat avtal är Elof Hansson Fastigheter som med Global Business Gate ger internationellt inriktade företag och organisationer en spännande kontors- och mötesplats, Stena Fastigheter som utvecklar bostäder, lokaler och flera olika mötesplatser, bland annat ett visitor center för Ostindiefararen Götheborg. Balder Fastigheter fokuserar på det nya hotellet Hotell Draken tillsammans med Folkets Hus och NCC på moderna arbetsplatser, medan Riksbyggen tar hand om flertalet av bostadsprojekten.

– Det här är verkligen en milstolpe för hela staden och resultatet av ett fokuserat arbete.
Vi är väldigt glada över att vi går in i en genomförandefas för att förverkliga Masthuggskajen. Byggstart planeras till i vår och området väntas stå färdigt om cirka 10 år, avslutar Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling.

Fakta Masthuggskajen
Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

Post Thumbnail
februari 8, 2019

Horisontellt kulturhus knyter ihop dagens och framtidens kultur

Tisdagen den 15 januari hölls en lunchträff på Folkteatern där olika aktörer berättade om planer, idéer och möjligheter med Järntorget och Masthuggskajen. Området har satt Göteborg på den internationella kartan och den tydligaste dragningskraften är det levande, rika kulturliv som är viktigt att ta hand om och utveckla även i framtiden.

Folkteaterns VD Lotta Lekvall och konstnärliga ledare Frida Röhl inledde lunchen med att måla upp visioner om hur man kan skapa en levande och mer tillgänglig mötesplats vid Järntorget. Genom en mer inbjudande fasad och öppen framsida i kombination med ett kulturellt och spretigt utbud som tilltalar många, kan man tillsammans med det nya hotellet, biograf Draken och den planerade linbanan skapa en ny attraktiv destination.

Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling följde upp med att berätta om planerna för Kulturkvarteren och det kulturstråk som börjar vid Hagateatern, går vidare till Järntorget och Pustervik, Draken och Folkteatern, längs Andra Långgatan, Teater Trixter, Kommersen och hela vägen bort till Stigbergsliden och Musikens Hus. Han berättade vidare att man i utvecklingen av nya Masthuggskajen såg hur viktig kulturen är för identiteten i området. Tidigt i processen beslöts att värna, behålla och stärka den kulturnod som området är.

Att ta ett så tydligt ställningstagande redan i detaljplanarbetet är ovanligt och unikt. För att lyckas med denna målsättning arbetar man med strategin Levande gatuplan som bland annat ska tillgängliggöra utåtriktade kultursatsningar mot gatulivet i framförallt bottenvåningarna hos de nya fastigheterna. På så sätt kan man sprida ut kulturen och skapa ett horisontellt kulturhus och knyta ihop det redan pågående kulturlivet med nya spännande initiativ. Förhoppningsvis kommer utbytet mellan det självorganiserade kulturlivet, de institutionella kulturverksamheterna som finns idag och de nya som tillkommer, bidra till att Masthuggskajen fortsatt utgör en dynamisk och mångfacetterad kulturnod i Göteborg.

På plats på Folkteatern fanns även Sune Nordgren som har hjälpt till med den konstnärliga gestaltningen av utvalda hotell inom koncernen Nordic Choice Hotels. Han berättade om konstens roll i en stad och för dess utveckling. Han fick medhåll av koncernens utvecklingschef Daniel Stenbäck, med ansvar för Hotell Draken där kulturen kommer sätta en stark prägel på det nya hotellets gestaltning med bl.a. bevarande av den anrika och karaktäristiska biografen Draken.

Avslutningsvis berättade Mirja Wester och Jonas Holmberg från Göteborg Film Festival om årets program men drömde också om en framtid där det skapas ett levande festivalpalats vid Järntorget likt det som finns på Potzdamer Platz under filmfestivalen i Berlin. Och varför inte, med samarbete och en gemensam vilja att fortsätta skapa puls och kulturell dynamik kan området fortsätta att vara en stimulerade plats som binder ihop staden och fortsätter att sätta Göteborg på den internationella kartan.

Bilden visar Johan Holmgren ur föreställningen ”En vintersaga” som spelades på Folkteatern under vintern. Fotograf: Mats Bäcker

Post Thumbnail
november 28, 2018

Planerna allt mer konkreta för linbana från Masthuggskajen

Vi fick en pratstund med Elisabet Ejeborn som jobbar med genomförandestudien för Göteborgs stadslinbana på trafikkontoret. En linbana som om den blir av kommer knyta ihop Masthuggskajen med Lindholmen Science Park, Volvos nya utvecklingscentrum Campus Lundby och Wieselgrensplatsen.

– Det som började med en rolig idé för 400-årsjubileet 2021 har utvecklats till en ny, hållbar och innovativ kollektivtrafiklösning som korsar över flera av Göteborgs barriärer.

Det var under den medborgardialog och idégenerering som hölls med sikte mot 400-årsjubileet som förslaget först dök upp. När Göteborgs Stad jobbade vidare med idén insåg man ganska snart att en linbana hade potentialen att bli något mer än ett jubileumsjippo som skulle kunna ha möjligheten att lösa Göteborgs utmaningar med fler kopplingar över Göta Älv.

Planerna för en stadslinbana börjar nu bli allt mer konkreta och trafikkontoret har nyligen tecknat ett avtal med NCC Sverige AB för att bidra i arbetet med genomförandestudien. Förslaget som finns nu innebär att stationen vid Masthuggskajen, skulle ligga intill Folkets Hus med entré mot Järntorget och bli en viktig knutpunkt för göteborgarna. Eftersom själva resan också kommer att erbjuda spektakulära vyer över Göteborg har linbanan även potential att bli en attraktion för besökare och dra folk till Masthuggskajen.

– Utöver den fina utsikten så kommer linbanan framförallt vara ett snabbt och smidigt resesätt. Med c:a 40 gondoler och en kapacitet på 2 000 resenärer i timmen kan man jämföra linbanan med en spårvagnslinje i femminuterstrafik som tar resenären över tidigare barriärer som Göta Älv, Lundbyleden och hamnbanan.

Med ungefär fyra minuter över älven till Lindholmen Science Park och lika snabbt vidare till Volvos framtida utvecklingscentrum Campus Lundby väster om Ramberget kommer Masthuggskajens tillgänglighet och attraktivitet att öka genom den nya linbanan, som också kommer att sätta en unik prägel på stadsbilden.

– Det är väldigt kul att nu se hur utformningen av stationer och torn växer fram. Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen som avgjordes i våras har en tydlig idé om att tornen ska inspireras av de för Göteborg så karaktäristiska kranarna i hamnen.

Bakom bidraget som kallas New Beacons står det holländska arkitekt- och designkontoret UNStudio tillsammans med göteborgsbaserade Kjellgren Kaminsky Architecture. Stationerna föreslås ha panoramautsikt över Göteborg samt väggar och tak täckta av trä med design präglad av ljus, hållbarhet och trygghet.

– Om linbanan blir av, kommer den att innebära mycket positivt för ett mer sammankopplat Göteborg och för områdena kring stationerna.

Stadslinbanan är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och Västtrafik. Genomförandestudien ska ligga till grund för Göteborgs kommunfullmäktiges slutliga investeringsbeslut som väntas kring årsskiftet 2019-2020. Det är då vi får svaret på om Göteborg får en stadslinbana till 400-årsjubileet 2021.

Testa att åka med i stadslinbanan och se utsikten över Masthuggskajen i 360 grader.

Illustration: UNStudio/Kjellgren Kaminsky Architecture
november 20, 2018

Masthuggskajen först att tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen i Göteborg blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylab-certifiering. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

– Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision om att vara inkluderande, grön och dynamisk. Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns idag. För att lyckas har Masthuggskajen högt satta hållbarhetsmål och därför valde vi att ingå i Citylab. Vi kan samverka och dela kunskaper med andra hållbara stadsutvecklingsprojekt. Det är såklart väldigt kul och sporrande att vi blir först i Sverige med denna certifiering, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen.

– Citylab är ett viktigt verktyg för oss för att samverka mot gemensamma hållbarhetsmål. Det har stöttat vår ambition om att arbeta på ett annorlunda sätt, i att skapa en gemensam process där hållbarhetsperspektivet är helt integrerat.

Certifieringen är ett viktigt led i det aktiva arbetet med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplan, genom genomförandet och vidare efter att stadsdelen tas i bruk av nya boende, företag och besökare.

– Citylab kommer göra stor skillnad i svensk stadsutveckling och Masthuggskajen har i rollen som pilotprojekt, starkt bidragit till utvecklingen av certifieringen, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Citylab
Citylab stödjer stadsutvecklingsprojekt i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprocessen, för att bli godkänd ska man uppfylla 20 indikatorer. Indikatorerna handlar bland annat om att ha en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.

Masthuggskajen
Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas Masthuggskajen till en plats full av olikheter. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden.

Post Thumbnail
oktober 24, 2018

Planeringen av allmän plats i full gång

Vi fick en pratstund med Daniel Sjölund på trafikkontoret, som ansvarar för genomförande och samordningen kring allmänna platser i några av Göteborgs Stads olika stadsutvecklingsprojekt. Trafikkontoret utvecklar allmän plats i nära samarbete med park- och naturförvaltningen och just nu genomförs flera stora projekt där Masthuggskajen är ett av de mest intressanta och unika.

– När det kommer till Masthuggskajen så utreder vi just nu hur vi kan genomföra de ambitiösa målen i bland annat Hållbarhetsprogrammet. Mål som i sin tur leder till att vi behöver ta beslut om detaljer som var och vilka träd som ska planteras, hur belysningen ska se ut och fungera, var parker ska ligga, vad de ska innehålla och mycket mer.

Den nya stadsdelsparken som planeras vid Heurlins plats och som är ett av två större grönområden i Masthuggskajen har en hel del unika förutsättningar.

– Den blir spännande. Stadsdelsparken kommer att byggas ovanpå en tunnel och det blir en hel del extra tänkande när man ska anlägga något på ett tunneltak. Parken belyser också på ett bra sätt hur viktigt samordning och samarbete är. Stadsdelsparken kommer att bli en bärare av den helhet och den identitet som är så viktig för området, den kommer att ligga i direkt närhet till både det nya hotellet och linbanan och bli en central plats i området, därför är det viktigt att gestaltning och utformning får sätta sin prägel här, ett spännande projekt.

”Nu händer det, Masthuggskajen kommer att bli en utmanande och väldigt häftig resa.”

– Stadsdelsparken är bara en av flera avancerade byggnationer i Masthuggskajen. Mest utmanande blir nog den halvö som ska byggas ut i älven. Det är såklart inspirerande att få jobba med hur vi ska genomföra den med bästa resultat. Extra inspirerande är hur tydligt halvön och utvecklingen längs kajen konkretiserar Älvstadens vision om att möta vattnet. Nu händer det, Masthuggskajen kommer att bli en utmanande och väldigt häftig resa.

Trafikkontoret har också i uppdrag att göra resandet mer hållbart, att ge bättre förutsättningar för cyklister, gående och kollektivtrafik.

– Vi arbetar för att förverkliga den gröna transportplan som finns framtagen för utvecklingen av Masthuggskajen. Nu när projektet går in i ett bygglovsskede för exploatörerna gäller det att hitta synergier och tänka brett för att kunna öka kollektivtrafikkapaciteten, öka kvaliteten för cyklister och gående, samtidigt som vi planerar för tre samlade parkeringsanläggningar. Det gäller att skapa samma enkelhet oavsett färdmedel. Sammantaget är Masthuggskajen på många plan unikt och spännande, med en hög ambitionsnivå. Ett nytt stort område ska växa fram mitt i det befintliga.

Trafikkontoret arbetar med utbyggnaden av vägar, cykelbanor, broar, gångstråk och parkområden, det som man brukar benämna som allmän plats. Man ansvarar också för all samordning med andra aktörer och förvaltningar som t.ex. kretslopp och vatten, park- och naturförvaltningen och Göteborg Energi. På vägen dit hoppas vi kunna få ytterligare någon pratstund med trafikkontoret och bli uppdaterade om utvecklingen av allmän plats. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för fler aktuella nyheter om Masthuggskajen.

Post Thumbnail
oktober 1, 2018

”En av Europas mer intressanta stadsdelar”

David Karlsson från Nätverkstan Kultur och Lina Lindquist från Folkets Hus berättar om hur området runt Järntorget är ett av de mest dynamiska i hela stan och hur teatrar och musikscener bidrar till att skapa kontraster mellan det storskaliga och småskaliga, mellan affärer och handel, mellan bostäder, hotell och kontor. Hur den tillåtande atmosfären, tillsammans med att ge det gamla och befintliga plats bredvid det nya och spektakulära, skulle kunna skapa ”inte bara en av Sveriges mest intressanta stadsdelar, utan en av Europas mer intressanta stadsdelar”.

 

Post Thumbnail
augusti 30, 2018

Nytt hotell fullt av kontraster mellan gammalt och nytt, affärer och nöjen

Nu är det klart. Balder har tillsammans med Folkets Hus och hotelloperatören Nordic Choice slutit avtal om att utveckla, uppföra och driva det nya hotellet vid Masthuggskajen.

Om den godkända detaljplanen för Masthuggskajen vinner laga kraft och bygglov erhålls beräknas byggstart för det nya hotellet ske i februari 2019. I den 33 våningar höga byggnaden kommer det rymmas 453 hotellrum, restauranger, konferenslokaler och träningsmöjligheter – allt med en fantastisk utsikt över det nya området, hela Älvstaden och hamninloppet.

– Det här är ett drömprojekt för mig och jag står redo att vilken dag som helst för att ta första spadtaget. Det här hotellet kommer att bli en av mina kronjuveler. Någonting som jag kommer längta till och någonting som kommer att få hjärtat att klappa lite extra. Sedan älskar jag platsen där Draken ligger. Det är klassisk mark och med den planerade linbanan vägg-i-vägg med fastigheten gör det här till Göteborgs nya epicentrum för kraft och kreativitet. Det här kommer att bli helt fantastiskt, säger Nordic Choice Hotels grundare Petter Stordalen.

Drakens unika karaktär bevaras
Hotellet stämmer väl överens om de visioner som finns för Masthuggskajen – en plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. Den befintliga byggnaden kommer att byggas ihop med en ny huskropp. Det har varit viktigt att behålla den klassiska och ikoniska biografsalongen Draken men att kombinera stilen från 50-talet med nutiden.

– Folkets Hus i Göteborg är ett centrum för möten, nöjen och kultur. Nu tar vi nästa steg för att skapa ett fullvärdigt mötes- och nöjescentrum med hjälp av Balder och Nordic Choice, säger Lina Lindqvist, VD för Folkets Hus.

– Att projektet sedan är en del av en större plan för området tror jag blir riktigt bra, både för de som bor och verkar i området men också för staden i stort, säger Erik Selin VD i Balder.

Utöver de nybyggda delarna kommer hotellet att hyra lokaler i den existerande Folkets Hus-byggnaden, bland annat biografdelen. I de delarna kommer det framöver att finnas bland annat reception, lobby, bar och frukostrestaurang. Folkets Hus kommer fortfarande att ha hand om teater, kontor, restaurang och kafé.

Ett levande vardagsrum och takterrass
Det första som kommer att möta gästerna i det nya hotellet är ett levande gatuplan med ambitionen att bli göteborgarnas vardagsrum. Här hittar man också en del av hotellets restaurangverksamhet. Högt upp på våning 33 finns fortsättningen där gästerna kan njuta av både mat och utsikt över staden samt en takterrass.

Högklassiga konferensmöjligheter
Konferensfaciliteterna kommer att vara i en klass för sig då man på den andra våningen hittar hotellets mötes- och eventmöjligheter med hjärtat i biograf Draken.

Hotellet kommer tillsammans med 1200 bostäder, 5000 – 6000 arbetsplatser och en mängd nya butiker blir en viktig del av Masthuggskajen. Hotellet beräknas stå färdigt 2022.

juni 8, 2018

Detaljplanen för Masthuggskajen antagen av kommunfullmäktige

Utvecklingen av Masthuggskajen kan nu ta fart efter att kommunfullmäktige antagit detaljplanen. I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen kommer 1300 bostäder, 6000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell att växa fram. Målet är att skapa en plats med kontraster – storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt.

– Vi är väldigt glada över detta besked som innebär att vi nu kan ta nästa steg i att förverkliga Masthuggskajen. Det kommer att bli ett fantastiskt område och vi planerar att kunna sätta spaden i marken så snart som möjligt, säger projektledare Åsa Vernersson, Älvstranden Utveckling.

Masthuggskajen är en del av Älvstaden och ska utvecklas till en plats med puls, kulturell dynamik och internationella intryck. Här binder man samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns i området idag.

– Det handlar om att ta vara på de positiva aspekter som redan finns i området och tillföra fler, att skapa förutsättningar för oväntade möten mellan människor och verksamheter. Här ska alla känna sig välkomna, säger Åsa Vernersson.

Med utvecklingen av Masthuggskajen binds intilliggande områden samman och stärker kopplingarna mot bland annat Järntorget, Långgatorna, Masthugget och över älven till Lindholmen. Här byggs en halvö för att ge fler ytor med närhet till vattnet. Stor vikt läggs också på att utveckla gatuplanen i husen med olika verksamheter för att skapa liv och rörelse.

På Masthuggskajen planeras också för en ny linbana med förbindelse över älven till Lindholmen och vidare till västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.

– I Masthuggskajen ska det finnas något för alla, oavsett om du bor, arbetar eller besöker platsen. Här kan du komma som du är och vara den du vill, säger Åsa Vernersson.

Masthuggskajen kommer att hållbarhetscertifieras som en hel stadsdel genom Citylab Action. Certifieringen innebär bland annat att Masthuggskajen har en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.

– Vi arbetar med hållbar stadsutveckling på Masthuggskajen, här ska det vara lätt att leva och verka hållbart, det är så vi vill bygga för framtiden, säger Åsa Vernersson.

februari 10, 2018

Ett steg närmare genomförande

Utvecklingen av Masthuggskajen tog ett steg närmare genomförande när byggnadsnämnden i dag godkände detaljplanen för Järnvågsgatan. Mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen kommer 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, skolor och hotell att växa fram.

– Nu fortsätter arbetet med antagandeprocessen vilket innebär att vi skall till Kommunstyrelsen för godkännande och därefter till Kommunfullmäktige för antagande, säger projektledare Åsa Vernersson, Älvstranden Utveckling.

Masthuggskajen ingår i detaljplanen för Järnvågsgatan. Området ska utvecklas med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser för kultur och nöje. Det nya området binds samman med den befintliga strukturen i Masthugget, Majorna och Linné och därmed skapas en blandning av gammalt och nytt.

– Det handlar om att ta vara på det positiva och tillföra mer, att skapa krockar och det oväntade. Här ska alla känna sig välkomna, säger Åsa Vernersson.

Målet för Masthuggskajen är att det ska bli en del av en levande blandstad där det ska finnas bostäder med olika upplåtelseformer, mötesplatser och grönytor. Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Projekt Masthuggskajen är en del av vision Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. En ny stadskärna ska växa fram längs båda sidor Göta älv. Målet är att skapa 25 000 lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser och ge göteborgarna tillgång till vattnet.

Post Thumbnail
februari 9, 2018

Ett steg närmare hållbarhetscertifiering av en hel stadsdel

Masthuggskajen i Göteborg blev det första stadsutvecklingsprojektet att registrera sig till certifieringen av Citylab Action. Certifieringen omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden och för att bli godkänd ska projektet uppfylla 20 indikatorer. För parterna som utvecklar Masthuggskajen löper hållbarhet som en röd tråd genom hela projektet.

– Vi har högt satta hållbarhetsmål för utvecklingen av Masthuggskajen och har därför valt att delta i Citylab Action. Det innebär att vi kan samverka och dela kunskaper med andra stadsutvecklingsprojekt och samtidigt säkerställa att vi realiserar våra hållbarhetsmål, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen.

Masthuggskajen utvecklas av ett konsortium och Göteborgs stad som tagit det gemensamma beslutet att arbeta aktivt med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplanearbete, genom genomförandefasen och vidare efter att området tas i bruk av nya boende, företag och besökare. Certifieringen är ett led i detta arbete.

– Vi vill binda samman gammalt och nytt och platsen ska växa in i den befintliga strukturen som redan finns idag. Det handlar om att ta vara på det positiva och tillföra mer, att skapa kontraster och det oväntade. Här ska alla känna sig välkomna, säger Åsa Vernersson.

De 20 indikatorerna som ska uppfyllas handlar bland annat om att ha en tydlig vision och konkreta mål för utvecklingen, att området erbjuder olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.

På Masthuggskajen kommer det att byggas 1200 bostäder, 5000 – 6000 arbetsplatser, skolor och hotell. En ny linbana med förbindelse över älven planeras och Ostindiefararen Götheborg kommer att ha sin permanenta placering här intill ett visitor center.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Riksbyggen Älvstranden Utveckling